Cursus voor assistenten in de liturgie

Deze cursus is bedoeld voor hen, die assis­te­ren binnen de diverse vormen van de li­tur­gische vie­rin­gen van Eucha­ris­tie, woord- en gebed, doop, huwe­lijk of uit­vaart.

De cursus is ook zeer nut­tig voor hen, die zorg dragen voor de vor­ming van mis­die­naars en voor degenen, die in aanmer­king komen voor de zen­ding van bui­ten­ge­woon be­die­naar van de Heilige Communie. Deze zen­ding is bedoel voor hen die de zieken­com­mu­nie ver­zorgen of in bui­ten­ge­wone omstan­dig­he­den in een eucha­ris­tie­vie­ring communie uitreiken. De assis­tenten zijn in de vie­rin­gen niet de eindverant­woor­de­lijke, maar vervullen een dienende rol ten opzichte van de cele­brant en de aanwe­zige gelo­vi­gen.

Het betreft vier bij­een­komsten met als the­ma­tiek:

  1. Eucha­ris­tie
  2. Zieken­com­mu­nie
  3. Doop, Huwe­lijk
  4. Uitvaart

Deze cursus staat open voor hen, die door hun pastoor/ pastor hiertoe wor­den voor­ge­dragen.

Het betreft vier bij­een­komsten welke gegeven wor­den door pastoor F. Bun­scho­ten en vica­ris G. Bruggink.

Data

  • 6 april 2019 - 14.00-16.00 uur
  • 4 mei 2019 - 14.00-16.00 uur
  • 25 mei 2019 - 14.00-16.00 uur
  • 22 juni 2019 - 14.00-16.00 uur

Details

cursuslei­ding: Pastoor F. Bun­scho­ten en vica­ris G. Bruggink
locatie: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, Vo­ge­len­zang
cursusbijdrage: € 25,- per persoon (inclusief cursus­ma­te­riaal)
formulier: Formulier cursus assis­tent in de liturgie 2019