Bibliotheek

Bibliotheek

Met een open blik op kerk, wereld en maat­schap­pij, diverse ont­wik­ke­lingen op vlak van filo­so­fie, theo­lo­gie, geloof en spiri­tua­li­teit staat de biblio­theek in dienst van de be­lang­rijk­ste opdracht van het groot­semi­narie: de pries­ter­oplei­ding van het bisdom Haar­lem, de vor­ming van diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten.

De biblio­theek is gelokaliseerd in de gloednieuwe vleugel van het hoofd­ge­bouw van de Tilten­berg. Het is een ‘levende biblio­theek’ zoals u kan merken aan de aanwinsten. De col­lec­tie is volle­dig geautomatiseerd en ontsloten door middel van het biblio­theek­sys­teem Bidoc (www.bidoc.be). Ze is voorlopig enkel consul­teer­baar in de biblio­theek. Momenteel wor­den ver­dere stappen ondernomen in het ontsluiten van de col­lec­tie.

De biblio­theek en lees­zaal is enkel toe­gan­ke­lijk op afspraak. Be­gon­nen als een be­schei­den huisbiblio­theek, opge­bouwd uit private giften, heeft de col­lec­tie zich sinds 1998 tot een kleinschalige aca­de­mische biblio­theek ont­wik­keld en dit vooral door toedoen van het ver­krij­gen van een aanzien­lijk deel van de biblio­theek van het voor­ma­lige UTP te Heerlen.

Op deze pagina kan u meer in­for­ma­tie vin­den over de tijd­schrif­ten, de aanwinsten, electro­nische bronnen en literatuur­lijsten.

Tijd­schrif­ten Biblio­theek Tilten­berg

 • Acta Apostolica Sedis
 • Analecta Bisdom Haar­lem
 • Anthropotes
 • Apollina­ris
 • Bene­dic­tijns Tijd­schrift
 • Biblica
 • Collationes
 • Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift
 • Doctor Communis
 • Ephemerides Liturgicae
 • Eucha­ris­tie en gees­te­lijk leven
 • Forum Katholische Theo­lo­gie
 • RKKerk + Ker­ke­lijke do­cu­men­ta­tie
 • Ius Ecclesiae
 • Lateranum
 • L'Osservatore Romano (weekly edition)
 • Notitiae
 • Nova & Vetera (Engl. Edit)
 • Tijd­schrift voor Theo­lo­gie
 • Tijd­schrift voor Liturgie
 • Seminarium
 • Schrift
 • Studia Canonica
 • Trajecta
 • Vereni­ging voor Latijnse Liturgie - Bulletin

Aanwinsten

Regel­ma­tig wordt een lijst van de recente aanwinsten ge­pu­bli­ceerd.
(deel­lijsten zijn per jaar gebundeld in één pdf)

Electro­nische bronnen

Op de web­si­te van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord staat een lijst met vrij toe­gan­ke­lijke bronnen op het In­ter­net voor de studie van de filo­so­fie, theo­lo­gie, ker­ke­lijk recht en aanverwante disciplines.

Literatuur­lijsten

Deze literatuur­lijsten bevatten een the­ma­tische selectie van titels aanwe­zig in de biblio­theek.

 • Paus Johannes Paulus II - Karol Wojtyla
 • Paus Bene­dic­tus XVI - Joseph Ratzin­ger
 • Mario­lo­gie