Catechist worden

Catechist worden

Waarom theologie?

Verdieping van je geloof
Je bent bezig met het geloof en je hebt belang­stel­ling voor de achtergronden. Je wilt graag meer weten over het wat en waarom.

Toerusting voor je werk in de kerk
Je bent actief in de kerk. Het geloof boeit je en je geeft het graag handen en voeten, in de parochie of anderszins. Maar je zou graag wat meer in huis willen hebben qua theologische kennis en geestelijke vorming, zodat je sterker in je schoenen staat en meer kunt geven. Het Theologisch Instituut Sint-Bo­ni­fa­tius biedt de moge­lijk­heid aan twee, aansluitend op elkaar te volgen, cursussen deel te nemen: de basis­cursus theologie, de vervolg­cursus theologie en dit zowel in een minor als in een major variant.

Theologische cursus

De ‘minor’ staat gelijk aan de ‘klassieke’ diaken- en catechisten­oplei­ding en geeft voldoende theologische opleiding om in aanmerking te komen voor een zending als onbezoldigd catechist in het bisdom Haarlem Amsterdam en tot onbezoldigd parochie­me­de­werk(st)er in het aartsbisdom Utrecht.

Catechisten­oplei­ding

Het woord catechist duidt in het kerkelijk spraakgebruik aan dat iemand in de kerk met een zending van de bisschop diaconale, catechetische of pastorale taken verricht. Wie zich in deze taken wil bekwamen, kan na afronding van de basis- en vervolg­cursus theologie de catechisten­oplei­ding volgen. Hierin wordt gewerkt aan het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden in praktijk­ge­richte vakken en stages. Er geldt een eigen aannameprocedure. De maximumleeftijd voor aanmelding is 60 jaar. Na afronding van de catechisten­oplei­ding kan bij gebleken geschiktheid door de bisschop een zending worden verleend.

Studie

Studie

Zelfstudie
Zelfstudie maakt een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Thuis wordt opgegeven literatuur bestudeerd, worden de opdrachten gemaakt en worden de tentamens voorbereid. Verder wordt er jaarlijks een werkstuk of schriftelijke opdracht gemaakt.

Studiedagen
Ongeveer eens in de drie à vier weken is er een studiedag aan de Tiltenberg, waarin de thuis bestudeerde literatuur en de gemaakte opdrachten worden besproken en de cursusstof wordt ingeleid en toegelicht.

Studiebelasting
Het Sint-Bo­ni­fa­tius­insti­tuut hanteert als studie­puntensysteem het European Credit Transfer System (ECTS), zoals dit aan de pauselijke uni­ver­si­teiten geïmplementeerd wordt. Aan ieder vak wordt, afhankelijk van de studielast die ermee is verbonden, één of meer credits toegekend. Naast de zelfstudie omvat één credit gewoonlijk 7 of 8 college-uren. De totale studielast van een vak van één credit is nominaal 25 uur. In deze uren is alle tijd inbegrepen die de student aan het vak besteedt, waaronder de college-uren, de zelfstudie en de tijd voor het maken van een tentamen of werkstuk. Hoeveel de student feitelijk moet besteden aan een vak van één credit, hangt af van per­soon­lijke factoren als affiniteit met de stof, studieroutine en studiecapaciteiten.
Een handzaam criterium voor de zwaarte van een vak biedt het maximaal aantal pagina's dat ter bestudering én toetsing kan worden opgegeven. Voor een vak van één credit bedraagt dit in totaal - cursus­tekst en aanvullende literatuur - ca. 80 pagina’s gedrukte tekst.

De exacte verhouding tussen de European Credits (EC) en de ‘traditionele credits’ die tot nu toe aan de Pauselijke Uni­ver­si­teit van Lateranen golden, is binnen de Europese Gemeen­schap als volgt vastgesteld: 8 ‘Europese’ credits is gelijk aan 5 ‘traditionele’ credits.

De literatuur die thuis dient te worden bestudeerd kan tot ca. 120 pagina’s per keer bedragen. Om de ver­schil­lende cursussen met vrucht te kunnen doorlopen, wordt verwacht dat de cursist in staat is een opleiding op hbo-niveau te volgen.

Geloof

Bezinning en viering
In de overtuiging dat geloofsverdieping veel meer is dan het verzamelen van kennis, bestaan de cursussen van het Wil­li­brordhuis niet alleen uit lessen en studie. Om de groei van het geloofsleven te stimuleren vormen gezamenlijk gebed, het vieren van de Eucha­ris­tie en bezinningsdagen vaste onderdelen van de cursus.

Kerkbetrokkenheid
De bovengenoemde cursussen van het Wil­li­brordhuis in het bisdom Haarlem worden aangeboden met het oog op per­soon­lijke geloofsgroei en de opbouw van de kerk. Van de cursisten wordt daarom een gelovige betrokkenheid bij de Katholieke Kerk verwacht in overtuiging en leven, zodat eventueel een kerkelijke zending kan worden verleend.

Kosten

Voor de ver­schil­lende tarieven raden wij u aan de studiegids van het Theologisch Instituut Sint-Bo­ni­fa­tius te raadplegen.

Informatie en aanmelding

  • Drs. G. Bruggink, bisschoppelijk vicaris, email: gbrugginkpr@gmail.com
  • Drs. D. Wienen, studieprefect, email: dwienen@tiltenberg.org