Catechist worden

Catechist worden

Waarom theo­lo­gie?

Ver­die­ping van je geloof
Je bent bezig met het geloof en je hebt belang­stel­ling voor de ach­ter­gron­den. Je wilt graag meer weten over het wat en waarom.

Toerus­ting voor je werk in de kerk
Je bent actief in de kerk. Het geloof boeit je en je geeft het graag han­den en voeten, in de pa­ro­chie of an­ders­zins. Maar je zou graag wat meer in huis willen hebben qua theo­lo­gische kennis en gees­te­lij­ke vor­ming, zodat je sterker in je schoenen staat en meer kunt geven. Het Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius biedt de moge­lijk­heid aan twee, aan­slui­tend op elkaar te volgen, cursussen deel te nemen: de basis­cur­sus theo­lo­gie, de ver­volg­cur­sus theo­lo­gie en dit zowel in een minor als in een major variant.

Theo­lo­gische cursus

De ‘minor’ staat gelijk aan de ‘klassieke’ diaken- en cate­chisten­oplei­ding en geeft voldoende theo­lo­gische oplei­ding om in aanmer­king te komen voor een zen­ding als onbezol­digd cate­chist in het bisdom Haar­lem Am­ster­dam en tot onbezol­digd pa­ro­chie­me­de­werk(st)er in het aarts­bis­dom Utrecht.

Cate­chisten­oplei­ding

Het woord cate­chist duidt in het ker­ke­lijk spraak­ge­bruik aan dat iemand in de kerk met een zen­ding van de bis­schop diaconale, cateche­tische of pas­to­rale taken verricht. Wie zich in deze taken wil bekwamen, kan na afron­ding van de basis- en ver­volg­cur­sus theo­lo­gie de cate­chisten­oplei­ding volgen. Hierin wordt gewerkt aan het verwerven van de nodige kennis en vaar­dig­he­den in praktijk­ge­richte vakken en stages. Er geldt een eigen aanname­pro­ce­du­re. De maximumleef­tijd voor aanmel­ding is 60 jaar. Na afron­ding van de cate­chisten­oplei­ding kan bij gebleken geschikt­heid door de bis­schop een zen­ding wor­den verleend.

Studie

Studie

Zelfstudie
Zelfstudie maakt een be­lang­rijk onder­deel uit van de oplei­ding. Thuis wordt opge­ge­ven literatuur bestu­deerd, wor­den de opdrachten gemaakt en wor­den de tenta­mens voor­be­reid. Verder wordt er jaar­lijks een werk­stuk of schrifte­lijke opdracht gemaakt.

Studie­da­gen
Ongeveer eens in de drie à vier weken is er een studie­dag aan de Tilten­berg, waarin de thuis bestu­deerde literatuur en de gemaakte opdrachten wor­den be­spro­ken en de cursusstof wordt ingeleid en toe­ge­licht.

Studie­be­las­ting
Het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut han­teert als studie­pun­ten­sys­teem het European Credit Transfer System (ECTS), zoals dit aan de pau­se­lijke uni­ver­si­teiten geïmple­men­teerd wordt. Aan ieder vak wordt, af­han­ke­lijk van de studielast die ermee is verbon­den, één of meer credits toegekend. Naast de zelfstudie omvat één credit ge­woon­lijk 7 of 8 college-uren. De totale studielast van een vak van één credit is nomi­naal 25 uur. In deze uren is alle tijd inbegrepen die de stu­dent aan het vak besteedt, waar­on­der de college-uren, de zelfstudie en de tijd voor het maken van een tentamen of werk­stuk. Hoeveel de stu­dent feite­lijk moet beste­den aan een vak van één credit, hangt af van per­soon­lijke factoren als affini­teit met de stof, studieroutine en studiecapaci­teiten.
Een hand­zaam criterium voor de zwaarte van een vak biedt het maximaal aantal pagina's dat ter bestu­dering én toet­sing kan wor­den opge­ge­ven. Voor een vak van één credit bedraagt dit in totaal - cursus­tekst en aanvullende literatuur - ca. 80 pagina’s gedrukte tekst.

De exacte ver­hou­ding tussen de European Credits (EC) en de ‘tra­di­tio­nele credits’ die tot nu toe aan de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Lateranen gol­den, is binnen de Europese Ge­meen­schap als volgt vast­ge­steld: 8 ‘Europese’ credits is gelijk aan 5 ‘tra­di­tio­nele’ credits.

De literatuur die thuis dient te wor­den bestu­deerd kan tot ca. 120 pagina’s per keer bedragen. Om de ver­schil­lende cursussen met vrucht te kunnen doorlopen, wordt verwacht dat de cursist in staat is een oplei­ding op hbo-niveau te volgen.

Geloof

Be­zin­ning en vie­ring
In de over­tui­ging dat geloofsver­die­ping veel meer is dan het verzamelen van kennis, bestaan de cursussen van het Wil­li­brordhuis niet alleen uit lessen en studie. Om de groei van het ge­loofs­le­ven te sti­mu­leren vormen ge­za­men­lijk gebed, het vieren van de Eucha­ris­tie en be­zin­nings­da­gen vaste onder­de­len van de cursus.

Kerkbe­trok­ken­heid
De bo­ven­ge­noem­de cursussen van het Wil­li­brordhuis in het bisdom Haar­lem wor­den aangebo­den met het oog op per­soon­lijke geloofsgroei en de opbouw van de kerk. Van de cursisten wordt daarom een gelo­vi­ge be­trok­ken­heid bij de Katho­lie­ke Kerk verwacht in over­tui­ging en leven, zodat eventueel een ker­ke­lijke zen­ding kan wor­den verleend.

Kosten

Voor de ver­schil­lende tarieven raden wij u aan de studiegids van het Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius te raadplegen.

In­for­ma­tie en aanmel­ding

  • Drs. G. Bruggink, bis­schop­pe­lijk vica­ris, email: gbrugginkpr@gmail.com
  • Drs. D. Wienen, studieprefect, email: dwienen@tilten­berg.org