Cursus Liturgie van de Goede Week 2017-2018

De Chrismamis op woensdag in de Goede Week
De Chrismamis op woensdag in de Goede Week (foto: Jan Jaap van Peperstraten)

De liturgie van de Goede Week, die uitmondt in het Paas­feest, vormt het hart en de bron van heel het li­tur­gisch jaar. In deze cursus gaan we dieper in op de ach­ter­gron­den van wat we deze dagen vieren.

We ont­dek­ken de rijkdom van iedere dag van de Goede Week. We zien hoe de plech­tig­he­den zich in de loop der tijd hebben ont­wik­keld. En uite­raard staan we stil bij de bete­ke­nis voor ons vandaag.

De cursus is bedoeld voor ie­der­een die belang­stel­ling heeft voor het geloof van de katho­lie­ke Kerk en er meer van wil weten. De cursus wordt gehou­den door broe­der Adri Korte­kaas osb van de Abdij van Egmond tij­dens zes bijeen­komsten in de periode van ok­to­ber 2017 t/m april 2018 in de Tilten­berg te Vo­ge­len­zang.

Data

vrij­dag 13 ok­to­ber 2017 10.15 - 12.45 uur
don­der­dag 8 februari 2018 11.55 - 15.10 uur (pauze 12.45 - 13.35 uur)
vrij­dag 9 februari 2018
14.25 - 16.00 uur
zater­dag 10 februari 2018 13.35 - 15.10 uur
zater­dag 3 maart 2018 13.35 - 16.00 uur
zater­dag 7 april 2018 10.15 - 11.50 uur

Details

cursuslei­ding: A. Korte­kaas osb
cursusbijdrage: € 75,- per persoon
formulier: Formulier cursus Liturgie van de Goede Week