Cursussenoverzicht

Cursussenoverzicht

Naast de ver­schil­lende oplei­dingen wor­den er op de Tilten­berg ook verschei­dene cursussen, seminars, workshops en derge­lijke gegeven.

De cursussen vin­den plaats op De Tilten­berg, het centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, en zijn bedoeld voor ie­der­een die zich actief voor de Kerk inzet in zijn of haar pa­ro­chie of op een andere plaats. Centraal in de cursussen staat geloofsver­die­ping en kennis­over­dracht, maar ook het com­mu­ni­ce­ren van het eigen geloof aan anderen zal, af­han­ke­lijk van de cursus, ruim­schoots aan bod komen.

De cursussen staan daarom open voor ie­der­een die actief is betrokken bij de Kerk, al wordt voor som­mi­ge een aanbevelings­brief van de eigen pas­to­raal verant­woor­de­lijke gevraagd. Wellicht is uw pa­ro­chie bereid bij te dragen in de kosten van een cursus.

In­for­ma­tie over de afzon­der­lijke cursussen vindt u in het hoofdmenu onder ‘cursussen’, waar u ook voor iedere cursus een aanmel­dings­for­mu­lier kunt down­loa­den.

Ook als u theo­lo­gie wilt stu­de­ren kan dat op de Tilten­berg, waar u aan het Theo­lo­gisch Instituut Sint Boni­fa­tius een bac­ca­lau­reaat en een licentiaat kunt behalen.