De catechist

Paus Bene­dic­tus XVI
Woens­dagau­diën­tie over de H. Paus Clemens van Rome, 7 maart 2007

Emeritus Paus Benedictus XVI
Emeritus Paus Bene­dic­tus XVI

“[De Kerk] is bijeen­ge­bracht door ‘de ene Geest van genade die over ons is uitgestort’, die blaast in de ver­schil­lende ledematen van het Lichaam van Christus, waarin allen, verenigd zon­der schei­ding, ‘ledematen van elkaar’ zijn. De dui­de­lijke onder­schei­ding tussen ‘laikos’ (leek) en de hiërarchie betekent geenszins een tegen­stel­ling, maar alleen deze orga­nische verbin­ding van een lichaam, van een organisme, met zijn diverse functies. De Kerk is immers geen plaats van ver­war­ring en anarchie, waar iemand op elk moment kan doen wat hij wil: binnen dit organisme met een gelede structuur oefent eenie­der zijn bedie­ning uit volgens de roe­ping die hij heeft ont­van­gen.”

 

Paus Johannes Paulus II
Christifideles laici, nr. 58

Heilige Paus Johannes Paulus II
Heilige Paus Johannes Paulus II

“De vor­ming van de leken­ge­lo­vigen heeft als fun­da­men­teel doel de steeds dui­de­lijkere ontdek­king van de eigen roe­ping en de steeds grotere bereid­heid om haar te verwer­ke­lijken in de vervulling van de eigen zen­ding.

God roept mij en zendt mij als arbei­der in zijn wijn­gaard; Hij roept mij en zendt mij om te werken voor de komst van zijn Rijk in de ge­schie­de­nis. Deze per­soon­lijke roe­ping en zen­ding betekenen de waar­dig­heid en de verant­woor­de­lijk­heid van iedere leken­ge­lo­vige en vormen de kracht­bron voor heel het vor­mings­werk dat gericht is op de blijde en dank­ba­re erken­ning van die waar­dig­heid en op de trouwe en edel­moe­dige vervulling van die roe­ping. God heeft immers van eeuwig­heid af aan ons gedacht, ons bemind als unieke en onherhaal­ba­re personen en ieder van ons bij zijn eigen naam genoemd, zoals de goede her­der die ‘zijn schapen bij hun naam noemt’ (Joh. 10, 3)”

Inte­res­sant is ook een do­cu­ment van de Con­gre­ga­tie voor de Evangeli­sa­tie van de Volkeren, genaamd ‘Guide for Cate­chists’ van de hand van Jozef Kar­di­naal Tomko en ge­pu­bli­ceerd met goed­keu­ring van Paus Johannes Paulus II op 3 de­cem­ber 1993.

Uit de intro­duc­tie

“De con­gre­ga­tie voor de Evangeli­sa­tie van de volkeren heeft altijd een bij­zon­dere in­te­res­se gehad in de cate­chisten als primaire factor voor Evangeli­sa­tie. In 1970 heeft zij al een prak­tische handlei­ding voor de cate­chisten uitge­ge­ven. I.v.m. radicale ver­an­de­ringen in de wereld en het bewust­zijn van zijn verant­woor­de­lijk­he­den wil de con­gre­ga­tie voor de Evangeli­sa­tie van de volkeren aan­dacht vragen voor de hui­dige situatie en vooruit­zichten bie­den voor de ver­dere ont­wik­ke­ling van dit ‘prijzens­waar­dige leger van lekenapos­te­len’. Cate­chisten zijn volgens paus Johannes Paulus II de fun­da­men­tele evan­ge­lische dienst aan de wereld.”