De catechist

Paus Benedictus XVI
Woensdagaudiëntie over de H. Paus Clemens van Rome, 7 maart 2007

Emeritus Paus Benedictus XVI
Emeritus Paus Benedictus XVI

“[De Kerk] is bijeengebracht door ‘de ene Geest van genade die over ons is uitgestort’, die blaast in de ver­schil­lende ledematen van het Lichaam van Christus, waarin allen, verenigd zonder scheiding, ‘ledematen van elkaar’ zijn. De duidelijke onderscheiding tussen ‘laikos’ (leek) en de hiërarchie betekent geenszins een tegen­stel­ling, maar alleen deze organische verbinding van een lichaam, van een organisme, met zijn diverse functies. De Kerk is immers geen plaats van verwarring en anarchie, waar iemand op elk moment kan doen wat hij wil: binnen dit organisme met een gelede structuur oefent eenieder zijn bediening uit volgens de roeping die hij heeft ontvangen.”

 

Paus Johannes Paulus II
Christifideles laici, nr. 58

Heilige Paus Johannes Paulus II
Heilige Paus Johannes Paulus II

“De vorming van de leken­ge­lo­vigen heeft als fundamenteel doel de steeds duidelijkere ontdekking van de eigen roeping en de steeds grotere bereidheid om haar te verwerkelijken in de vervulling van de eigen zending.

God roept mij en zendt mij als arbeider in zijn wijngaard; Hij roept mij en zendt mij om te werken voor de komst van zijn Rijk in de geschiedenis. Deze per­soon­lijke roeping en zending betekenen de waardigheid en de verant­woor­de­lijk­heid van iedere leken­ge­lo­vige en vormen de krachtbron voor heel het vormingswerk dat gericht is op de blijde en dankbare erkenning van die waardigheid en op de trouwe en edelmoedige vervulling van die roeping. God heeft immers van eeuwigheid af aan ons gedacht, ons bemind als unieke en onherhaalbare personen en ieder van ons bij zijn eigen naam genoemd, zoals de goede herder die ‘zijn schapen bij hun naam noemt’ (Joh. 10, 3)”

Interessant is ook een document van de Con­gre­ga­tie voor de Evan­ge­li­sa­tie van de Volkeren, genaamd ‘Guide for Catechists’ van de hand van Jozef Kardinaal Tomko en gepubliceerd met goedkeuring van Paus Johannes Paulus II op 3 december 1993.

Uit de introductie

“De con­gre­ga­tie voor de Evan­ge­li­sa­tie van de volkeren heeft altijd een bijzondere interesse gehad in de catechisten als primaire factor voor Evan­ge­li­sa­tie. In 1970 heeft zij al een praktische handleiding voor de catechisten uitgegeven. I.v.m. radicale veranderingen in de wereld en het bewustzijn van zijn verant­woor­de­lijkheden wil de con­gre­ga­tie voor de Evan­ge­li­sa­tie van de volkeren aandacht vragen voor de huidige situatie en vooruitzichten bieden voor de verdere ont­wik­ke­ling van dit ‘prijzens­waar­dige leger van lekenapostelen’. Catechisten zijn volgens paus Johannes Paulus II de fundamentele evangelische dienst aan de wereld.”