De diaken

De diaken

"Efrem, die door de christelijke traditie geëerd werd met de titel "citer van de Heilige Geest", bleef zijn leven lang diaken van zijn Kerk. Dat was een vastbesloten en zinnebeeldige keuze: hij was diaken, dat wil zeggen dienaar, zowel in het liturgisch dienstwerk als, radicaler nog, in de liefde voor Christus, door hem op onevenaarbare wijze bezongen, als tenslotte ook in de liefde voor de broeders die hij met een zeldzaam meester­schap inleidde in de kennis van de goddelijke Verlossing."

Paus Benedictus XVI over diaken Efrem de Syriër tijdens de woensdagaudiëntie op 28 november 2007

Diaken worden?

Diaken-zijn is een levensroeping en een levensstaat. Het is geen baan of functie, het is allereerst een zijn. De diaken wijdt zich toe aan de dienst van Christus en de Kerk. Hij is diaken voor heel zijn verdere leven. Zijn leven wordt voortaan gekenmerkt door een onuitwisbaar merkteken, door een band van gehoorzaamheid met de Bisschop en het bisdom, door het getijden­ge­bed, door de dienst van verkondiging, de dienst van naasten­liefde vooral voor de armen en zwakkeren.

Met velen krijgt de diaken een bijzondere band doordat hij hen nabij is in momenten van vreugde, bij­voor­beeld rond doopsel of huwelijk, en bij droefheid, zoals bij een uitvaart. Mensen, gelovigen, hebben verwachtingen van een diaken. Zij zien in hem een voorbeeld, een man van de Kerk. De diaken krijgt veel terug aan dank­baar­heid en vreugde om de zending die hij mag vervullen in naam van de Kerk. "Wie ben ik, Heer, dat ik dit doen mag?", zal een gedachte zijn die vaak in hem opkomt.

De diaken-kandidaten studeren aan het St. Bo­ni­fa­tius-instituut, een Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen dat door de H. Stoel op 15 november 2008 is goedgekeurd en opgericht. De moge­lijk­heid bestaat hier in deeltijd een bachelor te behalen.

Op de volgende pagina's van onze website vindt U meer informatie over het diaconaat en over diaken worden: wat houdt het diaconaat in? Welke consequenties heeft diaken-worden voor het gezin? Hoe ziet de studie eruit? Welke voor­oplei­dingheb ik nodig? Welke moge­lijk­he­den zijn er?

En natuurlijk bent U altijd welkom voor meer informatie op De Tiltenberg, bij drs. G.H.B. Bruggink, bisschoppelijk vicaris (e-mail: gbrugginkpr@gmail.com) of bij de studieprefect drs. D. Wienen (e-mail: dwienen@tiltenberg.org). Voor alle vragen rond studie aan het St. Bo­ni­fa­tius instituut, kunt U zich het beste richten tot dhr. D. Wienen. Voor vragen rond aanname als diakenkandidaat, stelt U zich met G. Bruggink in verbinding.

Voor kandidaten uit en voor het aartsbisdom Utrecht:

De website van het aartsbisdom Utrecht vermeldt hierover het volgende:

Zij die zich oriënteren op het diaconaat in het Aartsbisdom kunnen een opleiding daartoe volgen aan De Tiltenberg, opleidings­cen­trum van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Daartoe kunnen zij contact opnemen met de Utrechtse bisschoppelijk gedelegeerde, diaken Geert Hoes, Diepesteeg 17, 3994 CC De Steeg, tel.: 026 - 495 46 72, e-mail: hoes@aartsbisdom.nl

Zie voor meer informatie ook de website www.ariens­insti­tuut.nl