Dr. E. Sengers

Gods­dienstsocio­lo­gie

Publi­ca­ties (selectie)

Een volle­dige bibliografie kunt u in dit PDF-bestand vin­den.

 • 'Gebouwd uit levende stenen'. Perspectieven ter intro­duc­tie op slui­ting van kerk­ge­bouwen, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 37 (2012) 161-172
 • Caritas in de geloofs­ge­meen­schap. Het subject van diaconie, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 37 (2012) 96-107
 • 'Een systeem waarin arbeid centraal staat, niet het kapi­taal'. De pries­tersocioloog Aengenent over arbeid 1903-1925, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 36 (2011) 112-121
 • Katho­lie­ken en hun Kerk. Een roomse repliek op Dekkers 'Heeft de kerk zich­zelf overleefd?', in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 35 (2010) 465-480
 • 450 jaar katho­lie­ke Kerk in Neder­land. Een ge­schie­de­nis in modellen, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 34 (2009) 276-290
 • Rein Brouwer, K. de Groot, H. de Roest, E. Sengers, S. Stoppels, Levend lichaam. Dyna­miek van chris­te­lijke geloofs­ge­meen­schappen in Neder­land, Kok, Kampen 2007
 • The religious market and its regulation. A sociological perspective, in: Ecclesiastical Law Journal 9 (2007) 294-301. (PDF)
 • Aan­trek­ke­lijke kerk. Nieuwe bewe­gingen in ker­ke­lijk Neder­land op de reli­gi­euze markt. Delft, Eburon 2006. Verkrijg­baar als EBOOK
 • Kerk en keuze. De opstelling en vorm­ge­ving van de kerk in een keuzesamen­le­ving, in: Strijd­baar of lijd­zaam, De positie van chris­te­nen in het publieke domein. Door Gijsbert van den Brink en Elco van Burg (red.). Uit­ge­ve­rij Groen, Heerenveen 2006
 • "Because we are Catholic, we are modern." The adaptation of Dutch Catho­li­cism to modern Dutch society 1920-1960, in: Bijdragen 67 (2006) 23-41.(PDF)
 • 'Do you want to receive a mis­sio­na­ry at home? Conversion and the religious market, in: Exchange 35 (2006) 4-17. (PDF)
 • (red.) The Dutch and their gods. Secularization and transformation of religion in the Netherlands after 1950. Hilversum, Verloren 2005
 • 'Although we are Catholic, we are Dutch.' The transition of the Dutch Catholic Church from sect to church as an explanation for its growth and decline, in: Journal for the Scientific Study of Religion 43 (2004) 129-139. (PDF)
 • "Al zijn we katho­liek, we zijn Neder­lan­ders". Opkomst en verval van de katho­lie­ke kerk in Neder­land sinds 1795 vanuit rational-choice per­spec­tief. Delft, Eburon 2003. Verkrij­baar als EBOOK
 • "You don't have to be a saint or a practicing Catholic...". Higher tension and lower attach­ment in the Dutch Catholic Church since 1970, in: Antonianum 88 (2003) 529-545. (PDF)