Prof. Dr. G.J.M. van Wissen (* 1943- † 2014)

Prof. Dr. G.J.M. van Wissen (* 1943- † 2014)
Katho­lie­ke sociale leer

Studie van filo­so­fie en theo­lo­gie in Warmond en Katho­lie­ke Theo­lo­gische Hoge­school Am­ster­dam van 1962 -1968. Studie rechten met economie aan de UvA van 1969-1974. Pro­mo­tie tot doctor juris in 1982 bij prof. mr. L. Prakke op het proef­schrift: De Christen-Democra­tische visie op de rol van de staat in het sociaal-eco­no­misch leven. Sinds 1974 verbon­den aan de Facul­teit der Rechtsgeleerd­heid van de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam. Sedert 2000 als hoog­le­raar ver­ge­lij­kend staats­recht.

Publi­ca­ties (selectie)

  • De katho­lie­ke sociale leer in de heden­daag­se samen­le­ving, in : Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 30 (2005) 323-344.
  • Afstam­ming of geboorte­grond, Am­ster­dam 2000.
  • Schei­ding van Kerk en staat. De plaats van de gods­dienst in de publieke sfeer, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 22 (1997) 143-159.
  • Mensen­rechten en de morele grond­slag van de moderne samen­le­ving, in: L.F.M. Besselink (red.), Goed en kwaad in de samen­le­ving. Vind­plaatsen van publieke moraal, Baarn 1994, 117-144.
  • Menschen­rechte und Grundrechte in unserer Zeit, in : K. Bönnin­ger, I. Wagner, G.I.M. van Wissen (Hrsg.), Menschen­rechte in unserer Zeit, Kluwer/Gouda Quint, Deventer/ Arnhem 1990, 58-83.
  • Grondrechten, Zwolle 1992, 167 p.
  • De Franse Revolutie en de rechten van de mens, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 14 (1989) 175-189.
  • Botsing van grondrechten, in: E.M.H. Hirsch Ballin (ed.), Kerk en Staat. Hun on­der­lin­ge ver­hou­ding binnen de Neder­landse samen­le­ving, Amho, Baam 1987, p. 73-91.
  • Het staats­recht van de DDR, Zwolle 1986, 281 p.
  • De christen-democra­tische visie op de rol van de staat in het sociaal-eco­no­misch leven, Am­ster­dam 1982, 724 p.