Mgr. Dr. J. W. M. Hendriks

Mgr. Dr. J. W. M. Hendriks
Titulair Bis­schop van Arsacal en Hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam
Vaticanum II en recente ker­ke­lijke do­cu­menten I-II
Canoniek recht
Mario­lo­gie 

Publi­ca­ties (selectie):

Boeken:

 • Ker­ke­lijk recht, Oegst­geest, 2011, 232 p. (Volle­dig herziene druk) 
 • Ker­ke­lijke do­cu­menten. Inlei­ding en repertorium (Tilten­berg Studies 4), Vo­ge­len­zang, 2009, 305 p.
 • Maria. Inlei­ding tot de katho­lie­ke leer over de moe­der van de Ver­los­ser, Van Gorcum, Assen, 2008, 166 p.
 • Het celi­baat van de pries­ter. Ge­schie­de­nis, theo­lo­gie en bele­ving (Tilten­berg Studies 2), Vo­ge­len­zang, 2008, 87 p.
 • Volk van God. Structuur en inrich­ting van de rooms-katho­lie­ke kerk volgens het Wetboek van canoniek recht, Colomba, Oegst­geest, 2006, 296 p.
 • Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico, Milano, 1999, 383 pp; 2001²
 • Ker­ke­lijk recht, Oegst­geest, 1998, 176 pp.
 • Maria, onze moe­der, Brugge, 1997, 60 pp.
 • Huwe­lijks­recht, Oegst­geest, Brugge, 1995, 253 pp.
 • Vaticanum II en ver­der.., Oegst­geest, Brugge, 1994, 2006², 211 pp.
 • Je bent niet alleen, Brugge, 1992, 90 pp.
 • Ker­ke­lijk recht voor de pas­to­rale praktijk, Oegst­geest, 1992, 160 pp.
 • De katho­lie­ke school, Brugge, 1987, 344 pp.
 • Pa­ro­chie­recht, Brugge, 1987, 112 p.

Artikelen:

 • Herin­voe­ring van het per­ma­nent diaconaat in Vaticanum II, in: Communio 38 (2013) 137-143
 • Ont­wik­ke­lingen binnen de Rota ju­ris­pru­den­tie op het terrein van psy­chi­sche onbekwaam­heid en het "bonum coniugum" (cc. 1055 §1, 1095 nn. 2 en 3 en 1101 §2), in: Recht, religie en samen­le­ving 4(2011, n. 1), pp. 105-118.
 • Sacra­menteel merk­te­ken en zen­ding. De leer van 'Lumen gentium' en de toepas­sing ervan in het ker­ke­lijk wet­boek, in: Communio 36 (2011) 203-213.
 • Paus Johannes Paulus II en de maagd Maria, in: A. DENAUX, M. POORTHUIS, De gees­te­lij­ke erfenis van paus Johannes Paulus II. Bijdragen vanuit de Facul­teit Katho­lie­ke Theo­lo­gie van de Uni­ver­si­teit van Tilburg en van de Groot­semi­naries van Neder­land (Theo­lo­gische verken­ningen, dl. 6, Bergambacht, 2011), pp. 19-30.
 • Moet de rol van de advocaat in het huwe­lijks­pro­ces wor­den ver­sterkt? Een bijdrage aan de dis­cus­sie, in: H. WARNINK (ed.), Quid est veritas? Over ker­ke­lijk huwe­lijks­recht en waar­heid (Werk­groep Neder­lands­ta­lige Canonisten, Leuven, 2011), pp. 47-60.
 • Giurisdizione ecclesiastica e validità del matrimonio dei non cattolici, in: 'Iustitia et iudicium'. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di Janusz Kowal e Joaquín Llobell, Volume III, Città del Vaticano 2010, pp. 1601-1625.
 • Herin­de­ling van pa­ro­chies en kerk­slui­ting met het oog op een missio­naire Kerk, in: Voor een missio­naire Kerk, red. B. Putter & J. Vijgen, Vo­ge­len­zang 2010, 80-92. (Tilten­berg Studies 5) 
 • Ker­ke­lijke recht­spraak en de gel­dig­heid van hu­we­lij­ken van niet-katho­lie­ken, in: Recht, Religie en Samen­le­ving 2(2009), pp. 75-97. 
 • La direction spi­ri­tu­elle dans les séminaires, in: Ius Ecclesiae 20 (2008) 151-158.
 • Canone 128 : riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del vescovo dio­ce­sano, in: Ius Ecclesiae 15 (2003) 427-458.
 • De ver­kla­ring over de gods­dienst­vrij­heid van het tweede Vati­caans Concilie, in: Zaken die God raken 13 (2002-2003), nr. 1, pp. 16-19.
 • De verant­woor­de­lijk­heid en aansprake­lijk­heid van de dio­ce­sane bis­schop volgens canon 128, in: K. Martens, Verant­woor­de­lijk­heid en aansprake­lijk­heid van de dio­ce­sane bis­schop (Reeks Werk­groep Neder­lands­ta­lige Canonisten), Leuven 2003, pp. 37-68.
 • De doctrinae S. Thomae momento in clericorum in­sti­tu­tio­ne, in: J. Vijgen (ed.), Indubitanter ad veritatem: Studies Offered to Leo J. Elders SVD in Honor of the Golden Jubilee of His Ordination to the Priesthood (Damon, Budel, 2003) 235-243.
 • De inzet van het Vati­caan [H. Stoel] in de inter­na­tio­nale ge­meen­schap, in: Katho­liek Nieuws­blad, 18 (2000), nr. 8 (24 no­vem­ber 2000), pp. 15 en 24.
 • L'insegna­mento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica, in: Quaderni di diritto Ecclesiale 13 (2000), pp. 339-357
 • De waarde en de onschend­baar­heid van het men­se­lijk leven. Overwegigen bij de en­cy­cliek ‘Evangelium Vitae', in: Communio 27 (2002).
 • De mede­wer­king van de diaken in het pas­to­raat, in: S. van Calster, G. Wilkens, Diaconuat en diaconie. Over dienst­baar­heid en het diaken­ambt (Gent, 200 ), pp. 103-119 (speciale editie Communio 26 (2001), pp. 183-199.)
 • De con­sti­tu­tie over de heilige liturgie: 1963-1998, in: Bulletin van de Vereni­ging voor Latijnse liturgie, nr. 68 (dec. 1998), pp. 164-171.
 • De benoe­ming van een bis­schop, in: Analecta van het bisdom 's-Hertogen­bosch 1997, nr. 4, pp. 3-13.
 • De bescher­ming van rechten in de Kerk. Beroeps­pro­ce­du­res tegen admi­ni­stra­tieve beschik­kingen en het dio­ce­saan bureau voor geschillen, in: Communio 21 (1996), pp. 458-469.
 • Battesimo, fede e sacra­mentalità del matrimonio (can. 1055 §2), in: Ius Ecclesiae 7 (1996), pp. 663-676
 • La forma straordinaria del matrimonio, in: Quaderni di diritto ecclesiale 9 (1996), pp. 239-256
 • Ge­schie­de­nis van de celi­baatsver­plich­ting, in: Communio 21 (1996), pp. 204-219.
 • Matrimonii forma extraordinaria (c. 1116), in: Periodica 84 (1995), pp. 687-709
 • On the Sacra­mentality of the Epis­co­pal Consecration, in: Studia canonica 28 (1994), pp. 231-239.
 • De benoe­ming van een bis­schop, in: Communio 18 (1993), pp. 452-460.
 • Migrazione e scuole cattoliche, in: Pontificio Consiglio della Pas­to­rale per i Migranti e gli Itineranti, Migrazioni e diritto ecclesiale Padova, 1992, pp. 169-176.
 • Non siano ammessi alla sacra communione...'. Il c. 915 e le ulteriori prescrizioni ecclesiastiche sull'accesso alla communione, in: Quaderni di diritto ecclesiale 5 (1992), pp. 192-204.
 • De sacra­mentali­teit van de bis­schops­wij­ding, in: R. Gouw, N. Stienstra (red.), Onder­zoekt alles..., Utrecht, 1992, pp. 59-64.
 • Le associazioni dei fedeli e i loro statuti, in: Quaderni di diritto ecclesiale 3(1990), pp. 365-376.
 • De oprich­ting van vereni­gingen van gelo­vi­gen, in: Re­flec­ties 4 (1990), pp.110-123
 • De katho­lie­ke school en het canoniek recht, in: Analecta van het bisdom 's-Hertogen­bosch 1990, nr. 3, pp. 15-20.
 • De katho­lie­ke school en het canoniek recht, in: Emmaüs 21(1990), pp. 94-98.
 • I decreti d'applicazione del CIC della Conferenza Epis­co­pale olandese, in: Ius Ecclesiae 2 (1990), pp. 360-366.
 • La scuola cattolica in Olanda, in: Ius Ecclesiae 2 (1990), pp. 89-100
 • Il sos­tenta­mento del clero nei Paesi Bassi, in: Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1990), pp. 116-120.
 • Ad sacram communionem ne admittantur...'. Adnotationes in can. 915, in: Periodica 79 (1990), pp. 163-176.
 • Het levens­on­der­houd van de gees­te­lij­ken in Neder­land, in: Re­flec­ties 3 (1989), pp. 227-232
 • De toe­komst van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, in: Communio 13 (1988), pp. 465-471.
 • Schola catholica, Ecclesia, Civilis Societas, in: Periodica 76 (1987), pp. 271-308.
 • De libertate religiosa in concilio Vaticano II disceptata. Num mutata est doctrina?, in: Periodica 76 (1987), pp. 83-98.
 • Consociationum fidelium approbatio et statuta, in: Periodica 73 (1984), pp. 173-190