Geschiedenis

Archieffoto De Tiltenberg
Archieffoto De Tiltenberg
De Tiltenberg anno 2008
De Tiltenberg anno 2008

Rond 1930 werd het land­goed de Tilten­berg verworven door het Gezel­schap van de Vrouwen van Nazareth. Deze katho­lie­ke ge­meen­schap was in 1922 gesticht door de jezuïet Jacques van Ginneken met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de verbrei­ding van het geloof.

Bekend werd dit Gezel­schap vooral door de ‘Graal­be­we­ging', het werk voor katho­lie­ke meisjes en jonge vrouwen, dat op uit­no­di­ging van de bis­schop van Haar­lem in 1928 werd opgezet. Aan deze ac­ti­vi­teit kwam in de Tweede Wereld­oor­log op last van de Bezetter een einde. Na de oorlog richtten de Vrouwen van Nazareth zich bij voor­keur op de ont­wik­ke­ling van vrouwen in binnen- en bui­ten­land. In korte tijd wer­den in een groot aantal lan­den stich­tingen gedaan. De inter­na­tio­nale bewe­ging werd naar het voor­naam­ste voor­oor­logse apos­to­laat van de Vrouwen van Nazareth even­eens de ‘Graal­be­we­ging' genoemd.

Vormingshuis De Tilten­berg

In opdracht van de Vrouwen van Nazareth werd naar een ontwerp van Jan Stuyt in 1931 een vor­mingshuis gebouwd voor degenen die wil­den toetre­den. In 1953 werd aan het hoofd­ge­bouw van Stuyt een kapel toe­ge­voegd van de hand van Nico van der Laan met mede­wer­king van zijn broer dom. Hans van der Laan osb. In de fase van inter­na­tio­nale ontplooiing van de Graal­be­we­ging werd de vesti­ging in Neder­land rela­tief min­der be­lang­rijk. De Tilten­berg ont­wik­kelde zich tot een vor­mings­cen­trum met een gevarieerd aanbod voor een breed publiek. Na decennia op deze wijze van bete­ke­nis te zijn geweest, bleek ex­ploi­tatie echter niet meer haal­baar.

Land­goed De Tilten­berg verworven

In 2003 werd de Tilten­berg verworven door het bisdom Haar­lem om er de pries­ter­stu­denten van het Groot­semi­narie het Wil­li­brordhuis onder te brengen en om als Centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen in te richten. Na een gron­dige ver­bou­wing onder lei­ding van ir. P. Houben , hoofd van het dio­ce­sane bouw­bu­reau, kon de Tilten­berg in no­vem­ber 2005 in gebruik wor­den geno­men. Na de verhuis van de pries­ter­oplei­ding naar Heiloo in 2016, her­bergt de Tilten­berg, naast het diensten­cen­trum van het bisdom, het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut dat de vor­ming van diakens en leken ver­zorgt. Tevens wor­den er tal van cursussen gegeven.

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)

In 2008 is het centrum voor de sociale leer van de kerk door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam opgericht. Dit Centrum heeft tot doel de kennis en toepas­sing van deze leer die een recht­vaar­dige opbouw van de samen­le­ving beoogt, te verbrei­den. Om dit doel te verwer­ke­lijken or­ga­ni­seert het Centrum lezingen, studie­da­gen, cursussen, gesprekken en symposia, ver­zorgt het publi­ca­ties en tracht het de sociale leer met alle daartoe diens­tige mid­de­len onder de aan­dacht te brengen, vooral van hen die maat­schap­pe­lijke en poli­tieke verant­woor­de­lijk­heid dragen.