Het Theologisch Instituut St. Bonifatius

Het Theologisch Instituut St. Bonifatius

Eind 1998 werd een begin gemaakt met de opleiding van permanente diakens, catechisten en andere gelovigen die hun theologische kennis willen verdiepen en meestal ook binnen de kerk werkzaam en dienstbaar willen zijn.

De opleiding is onder de bescherming van Sint-Bo­ni­fa­tius († 754) gesteld, die net als Sint-Wil­li­brord en enige tijd met hem samen, werkte aan de evan­ge­li­sa­tie van de Lage Landen. De zesjarige opleiding vindt om de paar weken op zaterdagen en tijdens enkele studieweken plaats. De twee eerste jaren vormen een soort basis-cursus. Voorts bestaat de moge­lijk­heid een verkorte opleiding te doen.

Hoger instituut voor godsdienst­weten­schappen

Het Theologisch Instituut Sint-Bo­ni­fa­tius of kortweg ‘Het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut’ volgt het pro­gram­ma van een kerkelijk hoger instituut voor godsdienst­weten­schappen. Het biedt op deze wijze een moge­lijk­heid om theologie te studeren aan mensen die volledig werkzaam zijn. Daarnaast wordt een geestelijke vorming geboden door het gezamenlijk gebed en Eucha­ris­tie, door geestelijke begeleiding, retraites en bezinningsdagen.

De vorming tot het diaconaat staat ook voor gehuwde mannen open; de catechisten - vrouwen en mannen - volgen nagenoeg dezelfde opleiding.

Naast het gewone studie­pro­gramma bestaat de moge­lijk­heid afzonderlijke cursussen en modules te volgen.

Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit

Sinds 15 november 2008, het feest van de kerkleraar Albertus de Grote O.P., biedt het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut aan eveneens een erkende kerkelijke opleiding in de godsdienst­weten­schap die met de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit verbonden is. Deze affliatie werd op 17 januari 2014 opnieuw voor een periode van vijf jaar verlengd.

Informatie over de opleidingen en cursussen aan het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut vind u in het menu bovenaan deze website. 

 

Groepsfoto van studenten van het Bonifatiusinstituut