Het Theologisch Instituut St. Bonifatius

Het Theologisch Instituut St. Bonifatius

Eind 1998 werd een begin gemaakt met de oplei­ding van per­ma­nente diakens, cate­chisten en andere gelo­vi­gen die hun theo­lo­gische kennis willen verdiepen en meestal ook binnen de kerk werk­zaam en dienst­baar willen zijn.

De oplei­ding is onder de bescher­ming van Sint-Boni­fa­tius (&dag­ger; 754) gesteld, die net als Sint-Wil­li­brord en enige tijd met hem samen, werkte aan de evangeli­sa­tie van de Lage Landen. De zes­ja­rige oplei­ding vindt om de paar weken op zater­da­gen en tij­dens enkele studieweken plaats. De twee eerste jaren vormen een soort basis-cursus. Voorts bestaat de moge­lijk­heid een verkorte oplei­ding te doen.

Hoger instituut voor gods­dienst­we­ten­schap­pen

Het Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius of kortweg ‘Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut’ volgt het pro­gram­ma van een ker­ke­lijk hoger instituut voor gods­dienst­we­ten­schap­pen. Het biedt op deze wijze een moge­lijk­heid om theo­lo­gie te stu­de­ren aan mensen die volle­dig werk­zaam zijn. Daar­naast wordt een gees­te­lij­ke vor­ming gebo­den door het ge­za­men­lijk gebed en Eucha­ris­tie, door gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding, retraites en be­zin­nings­da­gen.

De vor­ming tot het diaconaat staat ook voor gehuwde mannen open; de cate­chisten - vrouwen en mannen - volgen nagenoeg dezelfde oplei­ding.

Naast het gewone studie­pro­gramma bestaat de moge­lijk­heid afzon­der­lijke cursussen en modules te volgen.

Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit

Sinds 15 no­vem­ber 2008, het feest van de kerk­le­raar Albertus de Grote O.P., biedt het Sint Boni­fa­tius-instituut aan even­eens een erkende ker­ke­lijke oplei­ding in de gods­dienstweten­schap die met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit verbon­den is. Deze affliatie werd op 17 januari 2014 opnieuw voor een periode van vijf jaar verlengd.

In­for­ma­tie over de oplei­dingen en cursussen aan het Sint Boni­fa­tius-instituut vind u in het menu bovenaan deze web­si­te. 

 

Groepsfoto van studenten van het Bonifatiusinstituut