Cursus voor lectoren

Cursus voor lectoren

Bin­nen­kort bie­den wij weer een cursus aan voor lectoren in ons bisdom. Graag nodigen we geïn­te­res­seer­den uit om vanuit hun pa­ro­chie hier aan­deel te nemen.

De taak van lector/lectrice vraagt om een goede toerus­ting en voor­be­rei­ding. Vele mannen en vrouwen in ons bisdom hebben de bij­zon­dere taak op zich willen nemen om het Woord van God in een eerste en/of tweede lezing zó voor te dragen dat anderen er door wor­den geraakt. Soms ver­zorgen zij ook een over­we­ging tij­dens vie­rin­gen.

Het is be­lang­rijk dat dit gedaan wordt vanuit een gelo­vi­ge levens­hou­ding, met een gedegen kennis van de heilige Schrift en met een goede voor­dracht en dictie, passend bij de gelezen tekst. Op veel plaatsen draagt de lector/lectrice ook zorg voor de tussenpsalm, de voor­beden en de mis/ gebeds­in­ten­ties. Ook hier­voor wor­den nut­tige hand­rei­kingen meege­ge­ven.

Voor deelname aan de cursus vragen we op het inschrijf­for­mu­lier een aan­te­kening van de pastoor van de pa­ro­chie dat hij instemt met de aanmel­ding.

Data

 • zater­dag 6 mei 2023 - 14.00 tot 16.00 uur (deken Eric Fennis)
  intro­duc­tie over ach­ter­gron­den lec­to­raat en voor­be­rei­ding op de lezingen
 • zater­dag 13 mei 2023 - 14.00 tot 16.00 uur (mevr. Gabriëlla Buirma - Rieu)
  lees­oefe­ningen met aan­dacht voor stem­ge­bruik en dictie passend bij de inhoud van de gelezen tekst
 • zater­dag 27 mei 2023 - 13.30 tot 15.15 uur (pastoor Nico van der Peet)
  over het voor­be­rei­den en hou­den van een over­we­ging door leken
 • zater­dag 24 juni 2023 - 14.00 tot 16.00 uur (mevr. Gabriëlle Buirma - Rieu)
  lees­oefe­ningen met aan­dacht voor stem­ge­bruik en dictie passend bij de inhoud van de gelezen tekst

Details

locatie: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, Vo­ge­len­zang
cursusbijdrage: € 25,- per persoon (inclusief cursus­ma­te­riaal)
formulier: Formulier cursus Lector 2023 (pdf)