Links

Links

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Het Sint-Wil­li­brord­semi­narie is de pries­ter­oplei­ding van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Groot­semi­narie St. Wil­li­brord

Het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord is de pries­ter­oplei­ding van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit

Het Theo­lo­gisch Instituut St. Wil­li­brord is sinds 2008 geas­so­ci­eerd met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit (Vati­caan­stad). HIerdoor kunnen stu­den­ten een erkend diploma van Bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen verwerven.

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft tot doel de kennis en toepas­sing van deze leer die een recht­vaar­dige opbouw van de samen­le­ving beoogt, te verbrei­den.

Mgr. Hendriks - Arsacal

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, hulp­bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, heeft een eigen web­si­te onder de naam van zijn titulair bisdom.

R.K.-Kerk in Neder­land

Op deze algemene web­si­te van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie is een over­zicht te vin­den van de organi­sa­tie en het leven van de Katho­lie­ke Kerk in Neder­land.

Neo­ca­te­chu­me­nale Weg

Een deel van de stu­den­ten die in het Wil­li­brordhuis de pries­ter­oplei­ding volgt, heeft zijn roe­ping gevon­den in het kader van een geloofsver­die­ping door het volgen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg.

RKDo­cu­menten

Website van Stich­ting Inter­kerk met een schat aan ker­ke­lijke do­cu­menten in een goed toe­gan­ke­lijke web­si­te.