Organisatiestructuur

Bis­schop

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

Op 1 juni 2020 heeft Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks de bis­schops­ze­tel van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in bezit geno­men. Hij volgt daarbij Mgr. Dr. J. Punt op die vanaf 1998 het bisdom heeft geleid. De wapen­spreuk van Mgr. Hendriks is ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ - ‘Wees niet bang en probeer te vol­bren­gen wat Hij in je hart heeft gelegd’.

Directeur Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius

Dr. J. Vijgen

Dr. Jörgen Vijgen stu­deerde ge­schie­de­nis en wijsbe­geerte aan de uni­ver­si­teiten van Antwerpen, Leuven, Padova en aan de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Sint-Thomas van Aquino, ‘Angelicum’ waar hij in 2011 pro­mo­veerde onder lei­ding van Prof. Dr. Walter Senner O.P.

Studieprefect Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius

Drs. Diederik Wienen

Drs. Diederik Wienen (1964) is studieprefect van het Theo­lo­gische Instituut Sint-Boni­fa­tius dat sinds 15 no­vem­ber 2008, feest van Albertus Magnus, erkend is door de Con­gre­ga­tie voor het Katho­liek Onder­wijs als Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen en als zodanig geaffilieerd aan de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Deze affiliatie werd op 17 januari 2014 verlengd.