Organisatiestructuur

Bis­schop

Mgr. Dr. J.M. Punt

In juli 2001 werd Mgr. dr. Jos Punt (1946) als op­vol­ger van mgr. H. Bomers benoemd tot bis­schop van Haar­lem, (sinds 7 ok­to­ber 2008 ‘Haar­lem-Am­ster­dam’). Zijn wapen­spreuk is ‘Sub tuum prae­si­dium’ (Onder uw bescher­ming), de eerste woor­den van de oudste bekende Maria-anti­foon. In de hoop dat velen zoals Maria “ja” willen zeggen op Gods roe­ping, ver­trouwen we ook de oplei­ding tot pries­ter en diaken en de vor­ming van de leken­ge­lo­vigen aan haar zorg en voor­spraak toe.

Directeur Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius

Dr. J. Vijgen

Dr. Jörgen Vijgen stu­deerde ge­schie­de­nis en wijsbe­geerte aan de uni­ver­si­teiten van Antwerpen, Leuven, Padova en aan de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Sint-Thomas van Aquino, ‘Angelicum’ waar hij in 2011 pro­mo­veerde onder lei­ding van Prof. Dr. Walter Senner O.P.

Studieprefect Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius

Drs. Diederik Wienen

Drs. Diederik Wienen (1964) is studieprefect van het Theo­lo­gische Instituut Sint-Boni­fa­tius dat sinds 15 no­vem­ber 2008, feest van Albertus Magnus, erkend is door de Con­gre­ga­tie voor het Katho­liek Onder­wijs als Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen en als zodanig geaffilieerd aan de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Deze affiliatie werd op 17 januari 2014 verlengd.