Publicaties

Publicaties

Over­zicht van recente onder­wijs- en onder­zoekspubli­ca­ties vanwege de in­sti­tu­ten, de centra en de docenten, verbon­den aan de Tilten­berg.

Tilten­berg Studies

De reeks ‘Tilten­berg Studies’, welke verschijnt onder verant­woor­de­lijk­heid van het Groot-semi­na­rie en ker­ke­lijk oplei­dings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ‘De Tilten­berg’, te be­stel­len via onze webwinkel.

 

 

 


Priesteropleiding in het bisdom Haarlem (1559-2009)

Pries­ter­oplei­ding in het bisdom Haar­lem (1559-2009)

1. Dr. P.W.F.M. Hamans, Pries­ter­oplei­ding in het bisdom Haar­lem vanaf het Concilie van Trente (1559-2009). Ge­roe­pen, gevormd, gewijd en gezon­den ten dienst van de Kerk, Vo­ge­len­zang, 2009, 208 p.


Het celibaat van de priester

Het celi­baat van de pries­ter

2. Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, Het celi­baat van de pries­ter. Ge­schie­de­nis, theo­lo­gie en bele­ving, Vo­ge­len­zang, 2008, 87 p.


Thomas van Aquino en het leergezag

Thomas van Aquino en het leer­ge­zag

3. Drs. J. Vijgen, De autori­teit van Sint-Thomas van Aquino en het leer­ge­zag van de Kerk, Vo­ge­len­zang, 2009, 274 p.


Kerkelijke documenten

Ker­ke­lijke do­cu­menten

4. Mgr. Dr. J. Hendriks, Ker­ke­lijke do­cu­menten. Inlei­ding en repertorium, Vo­ge­len­zang, 2009, 305 p, 2e druk, 2010, 328 p.


Voor een missionaire Kerk

Voor een missio­naire Kerk

5. B. Putter & J. Vijgen (red.), Voor een missio­naire Kerk. Verzamelde opstellen bij gelegen­heid van het 12½-jarig bestaan van het Groot­semi­narie, Vo­ge­len­zang, 2010, 169 p.


Menselijke liefde in het plan van God

Men­se­lijke liefde in het plan van God

6. Stefan van Aken & Lisette van Aken - de Graaf, Men­se­lijke liefde in het plan van God. Een kennis­ma­king met de Theo­lo­gie van het Lichaam, Vo­ge­len­zang 2011, 91 p.


Benedictus XVI over het priesterschap

Bene­dic­tus XVI over het pries­ter­schap

7. J. Vijgen (red.) - Bene­dic­tus XVI, Bene­dic­tus XVI over het pries­ter­schap, Vo­ge­len­zang 2011, 203 p.


Een gewoon gebaar

Een gewoon gebaar

8. S. Mar­can­tog­nini, Een gewoon gebaar? De visie op de eucha­ris­tie­vie­ring in de Nieuwe Kate­chis­mus van 1966 en haar impli­ca­tie voor de pas­to­rale praktijk van de Kerk in Neder­land vanaf Vaticanum II tot vandaag, Vo­ge­len­zang 2014, 237 p.


Nietigheid van huwelijken en het kerkelijk huwelijksproces

Nietig­heid van hu­we­lij­ken en het ker­ke­lijk huwe­lijks­pro­ces

Scripta Minora 1. Mgr. Dr. J. Hendriks, Nietig­heid van hu­we­lij­ken en het ker­ke­lijk huwe­lijks­pro­ces, 2009, 103 p.


Identiteit en vorming van de priester

Iden­ti­teit en vor­ming van de pries­ter

Scripta Minora 2. Mgr. M. Piacenza, Iden­ti­teit en vor­ming van de pries­ter, Vo­ge­len­zang, 2010, 64 p.


Eucharistische Aanbidding

Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding
Eucha­ristic Adoration

Scripta Minora 3. Kar­di­naal Raymond L. Burke, Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding, Vo­ge­len­zang 2011, 61 p.


Nieuw leven in Jezus’ Hart

Nieuw leven in Jezus’ Hart

Scripta Minora 4. Ottavio De Bertolis SJ, Nieuw leven in Jezus’ Hart. De eerste negen vrij­da­gen van de maand, Vo­ge­len­zang 2014, 47 p.


In het begin was er het Kerygma

In het begin was er het kerygma

Scripta Maiora 1. Marco Cavagnaro, In het begin was er het kerygma. Een onder­zoek naar de aard van de apos­to­lische predi­king, Vo­ge­len­zang 2014, 94 p.


Uitgaven Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)

Be­stel­lingen en meer in­for­ma­tie:


Afscheid van het ‘neoliberalisme’?

Afscheid van het ‘neoliberalisme’?

Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waar­den in de poli­tiek?

Geeft een ver­slag van de studie­mid­dag in sep­tem­ber 2013 waarin aan­dacht werd besteed op partij pro­gram­ma ont­wik­ke­lingen ter zake in de twee poli­tieke partijen, de PvdA en het CDA.


Vernieuwing en traditie

Vernieu­wing en traditie

Vernieu­wing en traditie. De bete­ke­nis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samen­le­ving (lustrum uitgave)

Deze bundel verzamelt de zeven lezingen (E. Sengers, R. Stockman, J. van Gennip e.a.) van het symposion t.g.v. de eerste lustrum­vie­ring van het CSLK


De kracht van het gezin

De kracht van het gezin

Deze bundel geeft een ver­slag van de studie­mid­dag over de Nota Gezinsbeleid 2008 van het kabinet Balkenende IV


De Vervolgde Kerk en Gevallen Vrouwen in Pakistan

De ver­volgde Kerk en gevallen vrouwen in Pakistan

Vanuit het per­spec­tief van de Sociale Leer van de Kerk gaat dit boek dieper in op de positie van rooms-katho­lie­ken in Pakistan


De menselijke arbeid

De men­se­lijke arbeid

Dit werk geeft een inlei­ding over de Sociale Leer van de Katho­lie­ke Kerk en gaat ver­vol­gens nader in op de ont­wik­ke­ling en actuali­teit met betrek­king tot de men­se­lijk arbeid


Arbeid en menselijke waardigheid

Arbeid en men­se­lijke waar­dig­heid

Deze bundel geeft een ver­slag van de studie­mid­dag en legt de verbin­ding tussen de inzichten van het katho­lie­ke sociale denken en de soms weerbars­tige reali­teit


Ondernemen en Christelijke Ethiek

Ondernemen en Chris­te­lijke Ethiek

Ondernemen en Chris­te­lijke Ethiek. Een span­nings­volle relatie?

Deze bundel geeft een ver­slag van de studie­mid­dag over de In­spi­ra­tie voor chris­te­lijke on­der­ne­mers; door de eco­no­mische crisis lijkt de vraag naar ethische gedragslijnen te groeien. De bundel bevat ook 2 rele­vante do­cu­menten van de Pontifical Council for Justice and Peace en de Commission of the Bishops's Conferences of the European Community


Chesed, Caritas, Diaconie, Zakaat

Chesed, Caritas, Diaconie, Zakaat

Deze uitgave belicht de 'Zorg voor de naaste' in Jo­den­dom, Chris­ten­dom en Islam vanuit de drie Abrahami­tische gods­diensten. Uitge­ge­ven door Uit­ge­ve­rij Eburon i.s.m. het CSLK


Publi­ca­ties van docenten


Sicut Sponsa Ornata

Sicut Sponsa Ornata

L. Bolondi/Ph. Weijers, Sicut Sponsa Ornata

Uit­ge­breide beschrij­ving van de geometrie, de symboliek en de li­tur­gische inrich­ting van de ka­the­drale basiliek van Haar­lem, vooraf gegaan door een verhan­de­ling over de sacrali­teit van de gewijde ruimte en afgesloten met de bevin­dingen van de recente res­tau­ra­tie van deze bis­schops­kerk.


Kerkelijk recht

Ker­ke­lijk recht

Jan Hendriks, Ker­ke­lijk recht. 3de volle­dige herziene druk, Colomba, Oegst­geest, 2011


Maria

Maria

Jan Hendriks, Maria. Inlei­ding tot de katho­lie­ke leer over de Moeder van de Ver­los­ser, Van Gorcum, Assen, 2008


Volk van God

Volk van God

Jan Hendriks, Volk van God, Colomba, Oegst­geest, 2006


Thomas van Aquino

Thomas van Aquino

Leo J. Elders s.v.d., Thomas van Aquino. Een inlei­ding tot zijn leven en denken, Parthenon, Almere, 2012


La vie morale selon saint Thomas d'Aquin

La vie morale selon saint Thomas d'Aquin

Leo J. Elders s.v.d., La vie morale selon saint Thomas d'Aquin, Parole et Silence, Paris, 2011


Preken over de Geloofsbelijdenis

Preken over de Ge­loofs­be­lij­de­nis

Thomas van Aquino - Jörgen Vijgen, Preken over de Ge­loofs­be­lij­de­nis, Parthenon, Almere, 2013


De Martelaren van Gorcum

De Mar­te­la­ren van Gorcum

Ben Hartmann, De Mar­te­la­ren van Gorcum, Colomba, Oegst­geest, 2009


De Martelaren van Roermond

De Mar­te­la­ren van Roermond

Ben Hartmann, De Mar­te­la­ren van Roermond, Colomba, Oegst­geest, 2009


Kant’s idealism

Kant’s idealism

Kant’s idealism : new interpretations of a controversial doctrine, ed. D. Schul­ting & J. Verburgt, Sprin­ger, Londen, 2011 [enkel te be­stel­len via de uit­ge­ve­rij]


From Hermes to Aquinas

From Hermes to Aquinas

B. Koet (ed.), Dreams as Divine Communication in Christianity: From Hermes to Aquinas, Peeters, Leuven, 2013 [enkel te be­stel­len via de uit­ge­ve­rij]


Varia


Tijdschrift - Communio

Communio

Onze docenten publiceren regel­ma­tig in Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift