Ondersteun het St. Bonifatiusinstituut

Ondersteun het St. Bonifatiusinstituut

Overweegt u de opleiding en vorming van nieuwe diakens, catechisten en leken financieel te onder­steunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed worden gebruikt. Bij voorbaat hartelijk dank! U kunt uw gift overmaken op het IBAN rekening nummer NL43 RABO 0105 3545 70. Vergeet daarbij niet te vermelden t.n.v. ‘Dioc. Opl. de Tiltenberg te Haarlem’.

Waarom geld schenken aan het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut op de Tiltenberg?

Toekomst van de kerk:

De goede vorming van diakens en leken­ge­lo­vigen in de katholieke traditie is van cruciaal belang voor de toekomst van de Kerk. Zij onder­steunen onze priesters en verkondigen met hart en ziel het evangelie zodat de mensen zich laten inspireren door Gods Heilige Geest in alle facetten van hun leven, in kerk en maat­schappij.

Kosten van de diverse opleidingen:

De kosten van de diverse opleidingen zijn aanzienlijk. Denk daarbij bij­voor­beeld aan de kosten van een goed docentencorps, het onderhoud aan de gebouwen, het huishoudelijke en technische personeel, etc.

Geen overheidssteun:

Onze opleidingen ontvangen op geen enkele wijze overheidssteun en de studenten kunnen geen beroep doen op de bestaande regelingen voor studiefinanciering, omdat de Kerk en niet de staat het studie- en vormingscurriculum volledig vormgeeft. Voor een belangrijk deel is het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut dus aangewezen op schenkingen.

NB. Hieronder krijgt u verdere informatie over hoe u ons kunt steunen. Leest u alles op uw gemak door. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. We zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0252 - 345 345.

Schenken met belastingvoordeel

De Tiltenberg & de ANBI-status:

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)De officiële rechts­persoon van het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut is ‘Het Groot­semi­narie van het RK bisdom van Haarlem-Amsterdam’, welke beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat Het Groot­semi­narie een door de belastingdienst erkend goed doel is. Mocht u de ANBI status van Het Groot­semi­narie bij de belastingdienst willen natrekken, dan vindt u deze met behulp van het ANBI zoek­pro­gram­ma van de belastingdienst met de volgende zoekterm: ‘Groot­semi­narie Haarlem-Amsterdam’.

Het fiscaal of RSIN nummer dat hierbij hoort is 824 10 8000

Voor verdere details en voor­waarden kunt u kijken op de site van de belastingdienst.

Reguliere schenkingen:

Alle giften aan het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut zijn door de ANBI status aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebonden aftrek. Het fiscale voordeel hangt af van het belastingpercentage dat over de top van uw inkomen moet worden afgedragen. Afhankelijk van uw inkomen kan de besparing oplopen tot 52%.

Bij een bruto inkomen van bij­voor­beeld € 30.000 is het drempelbedrag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.

Periodieke schenkingen: maximaal profiteren van aftrekbaarheid

Bij periodieke schenkingen gelden niet de restricties zoals hierboven vermeld onder het kopje reguliere schenkingen. Periodieke schenkingen zijn dus volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Periodieke schenkingen moeten aan de volgende voor­waarden voldoen:

  • een vast bedrag per jaar
  • een termijn van ten minste vijf jaar
  • administratieve vastlegging

Nota Bene

In het verleden moesten periodieke schenkingen, ook wel lijfrente schenkingen genoemd, bij de notaris worden vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving hieromtrent gewijzigd. Notariële vastlegging is niet meer noodzakelijk. Vanwege de kosten die bij notaris moesten worden gemaakt, stelden we als voor­waarde een minimum bedrag van € 150 per jaar. Nu deze voor­waarde is komen te vervallen, zouden wij vanwege de administratieve lasten een minimum schenking van € 100,- per jaar op prijs stellen.

Rekenvoorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld voor iemand die 42% belasting betaalt over zijn inkomen.

U geeft aan het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut:

€ 100 per jaar

U krijgt terug van de fiscus:

€ 42 per jaar

U betaalt dus uit­ein­de­lijk:

€ 58 per jaar

Dit is een algemeen voorbeeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belastingadviseur.

Mocht u periodiek willen schenken aan het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut, dan kunt u hier het formulier ‘over­een­komst periodieke schenking’ van de belastingdienst downloaden. Vul het formulier volledig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij ondertekenen dan de formulieren en sturen het exemplaar voor de schenker naar u terug.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust even contact met ons op.

Nalaten­schappen

Het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut in uw testament opnemen:

Om ons opleidings­instituut te steunen is het ook mogelijk het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut op te nemen in uw testament. Om een testament op te maken moet u altijd bij de notaris langs om dit officieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hindernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo’n per­soon­lijk testament in over­we­ging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te overlijden. Bovendien kan het voor u een hele gerust­stelling zijn als het testament eenmaal in orde is gemaakt.

Legaten en Erfstellingen:

De notaris zal u uitleggen dat u op twee ver­schil­lende manieren het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut kan gedenken in uw testament; met een legaat of een erf­stelling.

Wat is een legaat?

Als u een vast bedrag opneemt in Uw testament voor het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut, dan noemt men dit een legaat. Het is ook mogelijk om goederen zoals uw huis of inboedel als legaat aan te wijzen.

Wat is een erf­stelling?

U kunt het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut tevens benoemen als erfgenaam in uw testament. U laat dan een percentage van uw totale vermogen na aan het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut. Denkt u er over na om het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut op te nemen in Uw testament of heeft u nog verdere vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij geven u graag antwoord op al uw vragen. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op telnr. 0252 - 345 345

Uw erfenis & successierechten:

Successierecht is de belasting die verschuldigd is over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Met andere woorden, mensen die een erfenis ontvangen, moeten daarvan een deel aan belasting (successierechten) betalen. Het bedrag aan successierechten is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uitgekeerd. Kerkelijke instellingen zoals het Groot­semi­narie zijn echter vrijgesteld van het betalen van successierechten. Er gaat dus geen geld van uw erfenis die bestemd is voor het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut naar de belasting.

Schenken vanuit het buitenland / Donating from abroad:

Om geld over te maken vanuit een ander land dan Nederland heeft u de volgende bankcode nodig:
To transfer money from outside the Netherlands you will need the following banking code:

  • BIC: RABONL2U

Informatie voor de notaris:

Het Groot­semi­narie is een publieke kerkelijke rechts­persoon en rechtsopvolger van de publieke kerkelijke rechts­personen Het Seminarie, te Warmond en de R.K. Stichting Het Wil­li­brordhuis convict van het bisdom Haarlem, te Amsterdam. Als zodanig is het Groot­semi­narie een zelfstandig onderdeel van het Room Katholiek Kerkgenoot­schap en bezit krachtens art. 2 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek rechts­per­soon­lijkheid naar Neder­lands recht.

De naam van de rechts­persoon is: Het Groot­semi­narie van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en zij is gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang.