Studieprogramma

De studiegids van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut in twee delen uitge­ge­ven:

  • Het eerste deel is alge­meen en wordt de stu­den­ten voor­taan aan het begin van de studie uit­gereikt, het tweede deel verschaft gegevens over het concrete studie­jaar.
  • In het tweede deel, dat u hier­on­der kunt down­loa­den, vindt u de in­for­ma­tie over het colle­gerooster, de be­zin­nings­da­gen, de retraite(s), de spi­ri­tu­aal en de stage­be­ge­lei­der voor het studie­jaar waarvoor de studiegids bedoeld is. Daar­naast treft u hier een korte beschrij­ving aan van de afzon­der­lijke vakken en een adressen­lijst van de docenten die dit jaar les geven en andere bij het instituut betrokken personen. Tenslotte is de jaar­lijkse bijdrage van de stu­den­ten in de onkosten voor het Boni­fa­tius­in­sti­tuut aange­ge­ven in dit deel van de studiegids.

Studiegidsen

Het rooster met een dagin­de­ling van college­da­gen en be­zin­nings­da­gen en een kalen­der vormen het slot van deze gids:

Normen en di­rec­to­rium voor de per­ma­nent diaken

De Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Opvoe­ding & Con­gre­ga­tie voor de Clerus heeft op 22 februari 1998 een do­cu­ment ge­pu­bli­ceerd met de basisnormen voor de vor­ming en di­rec­to­rium voor de dienst en het leven van de per­ma­nent diakens: