Verdieping in het katholieke geloof

De YouCat (catechismus voor jongeren)
De YouCat (catechismus voor jongeren)

In een aantal bij­een­komsten zullen vragen en ant­woor­den rond grote thema’s uit het katho­lie­ke geloof wor­den be­spro­ken aan de hand van YouCat, Cate­chis­mus voor jon­ge­ren (en de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk).

Bedoeld voor

Ie­der­een die belang­stel­ling heeft voor het geloof van de katho­lie­ke Kerk en er meer van wil weten.

Cursuslei­ding

De cursus wordt gegeven door Drs. D. Wienen, Studieprefect van Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius.

Pro­gram­ma

10.15 uur Aanvang
12.45 uur Einde
13.00 uur mid­dagmaal

Cursusbijdrage

Voor kostendek­king wordt een bijdrage gevraagd van € 75,-
Na aanmel­ding ont­vangt u een reke­ning.

Cursus­ma­te­riaal

De cursisten dienen zelf een exemplaar van Youcat Neder­lands : Jon­ge­rencate­chis­mus van de katho­lie­ke kerk, Tielt : Lannoo, 2011. - 302 p. - ISBN 978 90 209 9546 6 aan te schaffen.

Inschrijven