Voortgezette vorming

De Kerk vraagt dat de permanente diakens (Directorium voor de dienst en het leven van de permanente diakens, 22 februari 1998, nr. 63-79) en catechisten (Guide for the catechists, 3 december 1993, 29) na hun wijding of zending en in het bijzonder de eerste jaren daarna een pro­gram­ma van permanente vorming volgen.

Diakens

Met het oog op de diakens stelt het Directorium dat er met goedkeuring van de Bisschop een realistisch en haalbaar plan van permanente vorming moet worden opgesteld (79), een minimum vereiste dat voor allen geldt, los van wegen tot nadere verdieping (76). “De diakens zullen verzekerd zijn van regelmatig terugkerende sa­men­komsten rond liturgie, spiri­tua­li­teit, bijscholing, toetsing en studie op diocesaan en boven-diocesaan niveau” (78). De permanente vorming moet alle dimensies van het leven en het ambt van de diaken omvatten en tot harmonie brengen. Zoals voor de priesters moet zij daarom volledig, systematisch en op de persoon gericht zijn naar de ver­schil­lende dimensies: menselijk, geestelijk, intellectueel en pastoraal” (68).

Het directorium onderstreept het belang voor iedere permanente diaken: “De per­soon­lijke zorg en inzet bij de permanente vorming zijn ondubbelzinnige tekens van een coherent antwoord op de goddelijke roeping, van een oprechte liefde tot de Kerk en van een authentieke pastorale bekommernis tegenover de christen­ge­lo­vigen en alle mensen. Wat voor priesters is gezegd, kan ook naar de diakens toe worden uitgebreid: “De permanente vorming is een noodzakelijk middel tot het bereiken van het doel van zijn roeping: de dienst van God en van Zijn volk” (67).

Catechisten

Voor wat betreft de catechisten geldt eveneens dat de voortgezette vorming van groot belang is. De Kerk hecht grote waarde aan hun inzet, zoals onder meer blijkt uit de instructie Redemptionis Sacramentum: “Vooral groot belang dient te worden gehecht aan de vorming van catechisten, die onder veel inspanningen een bijzondere en volstrekt noodzakelijke bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan de verspreiding van het geloof en van de Kerk” (148). Ook paus Johannes Paulus II heeft in zijn Encycliek Redemptoris Missio groot belang gehecht aan een adequate en “zorgvuldige dogmatische en pe­da­go­gische voor­be­rei­ding, voortdurende geestelijke en apos­to­lische vernieuwing...” van de catechisten (73). De Guide for the catechists stelt dat in ieder bisdom waarin catechisten actief zijn, voor hen een geor­ga­ni­seerd pro­gram­ma van voortgezette vorming moet worden aangeboden (n. 29).

In het bisdom Haarlem-Amsterdam is daarom zowel voor de permanente diakens als voor de catechisten een vormingstraject ingericht waaraan zij de eerste vijf jaren na hun wijding of zending geacht worden deel te nemen. Aan de diakens en catechisten wordt gevraagd de data van hun vorming in de agenda vast te leggen, tenminste die van de eigen vormings­bij­een­komsten. Daarnaast worden zij uitgenodigd, deel te nemen aan de Wil­li­brord­avon­den en aan stille dagen en retraites. Aan het einde van deze vijf jaren zal bij voldoende deelname - waarbij in ieder geval deelname aan de eigen vormings­bij­een­komsten wordt verstaan - een getuig­schrift worden uitgereikt dat door de Bisschop en de verant­woor­de­lijke voor de vorming wordt getekend.

Bezinningsdagen 2016-2017

De bezinningsdagen van het Theologisch Instituut St. Bo­ni­fa­tius vinden plaats op De Tiltenberg te Vogelenzang van 9.00 tot 18.00 uur. De bedrage in de kosten is € 25 per persoon. Aanmelden via het secretariaat van De Tiltenberg, tel: (0252-345345) of per e-mail: evenementen@tiltenberg.org

 • Zaterdag 24 september 2016 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zaterdag 17 december 2016 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zondag 18 december 2016 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zaterdag 25 maart 2017 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zondag 26 maart 2017 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zaterdag 13 mei 2017 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zondag 14 mei 2017 o.l.v. pater B. Beckers s.j.

Retratie 2017

In de zomer van 2017 zal weer een mooie retraite worden gehouden voor priesters, diakens en pastoraal werkers bij de Foyer de Charité Marthe Robin in Thorn, Limburg. De retraite begint op zondag 23 juli en eindigt op zaterdag 29 juli 2017. Zodoende hoeft u geen vervanging te regelen voor de weekend­vieringen. Pater G. Wilkens sj zal de retraite leiden. Meer info en opgave via de website van de foyer: www.foyer-thorn.nl

 • Zondag 23 juli t/m zaterdag 29 juli 2017

Vormings­pro­gramma 2016-2017

Tot het verplichte vormings­pro­gramma horen vier maandagen naar keuze, te kiezen uit onderstaand pro­gram­ma.

 • Maandag 7 november 2016 - Erik Borgman, Nieuwe evan­ge­li­sa­tie
 • Maandag 5 december 2016 - Mw. Drs. Agda Wachter, CID
 • Maandag 6 februari 2017 - Diaken PierPaulo Flesia, Gemeen­schap Paus Johannes XXIII
 • Maandag 6 maart 2016 - Mw. Sophia Kuby, Alliance Defending Freedom
 • Maandag 3 april 2017 - Jeroen Smith, Geestelijk leven
 • Maandag 1 mei 2017 - Mgr. Van den Hende, Wil­li­brordlezing
 • Maandag 5 juni 2017 - Bede­vaart

Gids met uitgebreide informatie