In memoriam diaken dr. G. Snoek

gepubliceerd: zaterdag, 13 november 2010
In memoriam diaken dr. G. Snoek

Zater­dag 13 no­vem­ber vond in Aalsmeer de uit­vaart­plech­tig­heid plaats voor diaken dr. Godefridus Joachim Cornelis Snoek (* 1934). Hij was docent aan De Tilten­berg, zowel aan het St. Wil­li­brord-instituut voor de pries­ter­oplei­ding als aan het Sint Boni­fa­tius-instituut.

In beide oplei­dingen ver­zorgde hij de colleges over de kerk­va­ders (Patris­tiek). Ook heeft hij op De Tilten­berg een cursus over de kerk­va­ders gegeven voor andere belang­stel­len­den. De Tilten­berg bewaart goede her­in­ne­ringen aan hem. Hij was een uits­te­kend en en­thou­sias­merend docent. Tot drie weken voor zijn over­lij­den was hij nog actief.

De oplei­dingen waren er van op de hoogte dat hij erns­tig ziek was, maar hij wilde graag door­gaan zo lang als hij dat kon. Tot op het laatst had hij zijn colleges zeer nauw­ge­zet voor­be­reid. Een nieuwe docent, prof. dr. J. van Banning sj was bereid hem op te volgen zodra dat nodig zou zijn. Wij zijn ook hem zeer dank­baar voor deze mede­wer­king. Op 6 no­vem­ber j.l. overleed hij. Het was het feest van de heilige eerste geloofs­ver­kon­di­gers in onze streken en de dag waarop één van zijn stu­den­ten in Utrecht tot diaken werd gewijd.

In een over­volle Karmel­kerk werd afscheid geno­men van deze geliefde en mar­kante diaken, docent, echt­ge­noot, vader, groot­va­der en raads- en leidsman voor velen. Ook op De Tilten­berg hebben we hem aan de Heer aan­be­vo­len in de Eucha­ris­tie­vie­ring en in het gebed. 

Moge hij nu rusten in de vrede van de Heer die hij in zijn huwe­lijk, zijn gezin, in de pa­ro­chie, in het semi­na­rie en in de samen­le­ving heeft gediend. 

Requiescat IN PACE!