Afscheid diaken P. Steur als stagecoördinator

gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2010

Tijdens een fees­te­lij­ke barbecue-avond te afslui­ting van het studie­jaar werd afscheid geno­men van diaken P. Steur als coördinator van de stages van de se­mi­na­risten de stu­den­ten van het Sint Boni­fa­tius-instituut. Met veel inzet heeft diaken Steur sinds zijn diaken­wij­ding in 2004 de contacten onder­hou­den met de werk­be­ge­lei­ders ter plaatse, met de supervisoren, de stu­den­ten en de oplei­ding. De laatste jaren ging het daarbij om meer dan der­tig stagiaires die door diaken Steur wer­den begeleid.

De pries­ter­stu­denten doen vanaf het tweede jaar van hun oplei­ding kleine wekelijse stages en zomerstages; de diaken­kan­di­da­ten en de kandidaat-cate­chisten doen stages vanaf het derde jaar van hun oplei­ding. Het beoor­de­len van de log­boeken, het formu­le­ren van stagedoelen, het leggen van de contacten met de stage­plaatsen, rapoortage in de staf van de oplei­dingen, dit alles en nog meer behoorde tot de taak van diaken Steur, die daar­naast jon­ge­ren­werk en cateche­tische stages van stu­den­ten ook vaak inhou­de­lijk heeft begeleid. Hij heeft dit alles in een geest van geloof en dienst­baar­heid gedaan. De samen­wer­king is steeds als zeer pelzierig ervaren. De oplei­dingen van De Tilten­berg zijn hem hier uitermate dank­baar voor.

Diaken Steur zal nu hopen­lijk iets meer tijd gaan krijgen voor zijn gezin en blijft zich wij­den aan taken binnen de pa­ro­chie van Schagen. De Tilten­berg wenst hem en zijn echt­ge­note van harte alle zegen toe!