Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Staf Sint Bonifatius-instituut compleet

gepubliceerd: dinsdag, 2 maart 2010

Kar­di­naal Agostino Vallini, Vica­ris voor het bisdom Rome en Groot-Kanselier van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit heeft op 15 februari j.l. de rector van De Tilten­berg, mgr. dr. Jan W.M. Hendriks tot directeur van het hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen ‘Sint Boni­fa­tius’ benoemd, dat met de Theo­lo­gische Facul­teit van de La­te­raanse uni­ver­si­teit verbon­den is.

Eerder al wer­den de vaste docenten en de vice-directeur (studie­lei­der drs. B. Hartmann) benoemd door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam die de moderator van het instituut is, nadat uit Rome het ‘nihil obstat’ was verkregen.

De benoe­ming van de directeur heeft plaats­ge­von­den op voor­dracht van de Raad van het Instituut, waar­van onder meer de vice-directeur en de vaste docenten deel uit maken alsmede een ver­te­gen­woor­diging van de niet-vaste docenten en de stu­den­ten. Na het ‘nihil obstat’ van de Bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt en een posi­tief advies van de Theo­lo­gische facul­teitsraad van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, heeft de benoe­ming plaats gevon­den voor een termijn van vijf jaar (prot. nr. 1393/10/A).

Kar­di­naal A. Vallini bestuurt het bisdom Rome namens de paus; als ‘kar­di­naal-vica­ris’ is hij groot-kanselier van de La­te­raanse uni­ver­si­teit, die daar­mee onder zijn speciale zorg en waak­zaam toe­zicht is geplaatst.

Met de benoe­ming van de directeur is de staf van het Sint Boni­fa­tius-instituut nu compleet.