Diakenwijding 2009

Acht diakens gewijd voor Bisdom Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: zaterdag, 21 november 2009

Vandaag, op de ge­dach­te­nis van de opdracht van Maria in de tempel, hebben acht mannen de diaken­wij­ding ont­van­gen, voor ons bisdom sinds 1967 het grootste aantal tij­dens één wij­dings­plech­tig­heid.

De bis­schop, mgr. dr. Jozef M. Punt, refereerde in zijn preek aan de taak van de diaken: de diaconie, het dienst­baar zijn in Kerk en samen­le­ving. Hij bena­drukte dat de diaken niet alleen een taak heeft op het mate­rië­le vlak, maar ook op het spi­ri­tu­ele. Dat hij ook daar de mensen bij moet staan, in navol­ging van Christus die zich­zelf zon­der enig voorbehoud geheel over­ge­le­verd heeft. Ge­mak­ke­lijk zal het niet altijd zijn, maar de wij­de­lin­gen mogen zich volgens de bis­schop gesteund weten door de H. Geest die zij nu op bij­zon­dere wijze ont­van­gen hebben, en door de voor­spraak van Maria, de Moeder van God.

Per­ma­nente diakens

Vijf van de acht wij­de­lin­gen zijn per­ma­nente diakens, die hun oplei­ding genoten hebben aan het St. Boni­fa­tius-instituut, op De Tilten­berg:

  • Marcel Kaaijk, afkoms­tig uit Zaan­dam. Als bloemist en door zijn pa­ro­chie­werk heeft hij vele mensen leren kennen en hij merkte dat het omgaan met mensen hem lag. Maar zijn roe­ping tot het diaconaat is van een meer gees­te­lij­ke aard en daarin heeft Lourdes een grote rol gespeeld.
  • Frank Kamp, sinds enkele jaren pas­to­raal werker in Heer­hu­go­waard. Het verlangen om diaken te wor­den heeft al veel eer­der bij hem gespeeld, maar hij was nog te jong: een per­ma­nent diaken moet 35 jaar oud zijn.
  • Ryan Keete­laar, hij kreeg in Muiden en Weesp steeds meer taken in de pa­ro­chie waar hij des­tijds woonde en werkte. Het verlangen ontstond per­ma­nent diaken te wor­den en de Bis­schop heeft hem al enige tijd gele­den gevraagd werk­zaam­he­den te ver­rich­ten in de pa­ro­chies van Kortenhoef, Ankeveen en Nederhorst den Berg; daar zal Ryan ook na zijn wij­ding als diaken werk­zaam zijn.
  • Prof. Paul Koopman, hij is ver­vroegd met emeritaat gegaan als hoog­le­raar manage­ment-psycho­lo­gie. Vorig jaar was hij een van de inlei­ders op de con­fe­ren­tie voor de staven van de pries­ter­oplei­dingen in Neder­land. Hij zal naast werk­zaam­he­den in de pa­ro­chie, als diaken bij de oplei­dingen op De Tilten­berg betrokken zijn.
  • Wim Timmer, adjunct-hoofdaal­moe­ze­nier van het Justitie­pas­to­raat en bovendien werk­zaam als aal­moe­ze­nier in peni­tentiaire inrich­ting Noord Holland Noord in Heer­hu­go­waard.

Transeunte diakens

Daar­naast zijn drie transeunte diakens gewijd, die allen hun pries­ter­oplei­ding aan het groot­semi­narie St. Wil­li­brord gevolgd hebben, op De Tilten­berg. Zij zullen, Deo volente, de pries­ter­wij­ding ont­van­gen op 29 mei 2010:

  • Pawel Banas­zak, lid van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, doet zijn pas­to­rale jaar in pa­ro­chies te Den Helder. Hij is 16 ok­to­ber geslaagd voor zijn bac­ca­lau­reaats­exa­men.
  • Elroy Kaak, woo­nach­tig in Wijk aan Zee, doet zijn pas­to­rale jaar in de pa­ro­chies van de regio Beverwijk en Velsen-Noord.
  • Bruno Sestito, lid van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, doet zijn pas­to­rale jaar te Heems­kerk.

Receptie

Na de wij­dings­plech­tig­heid in de St. Bavo-ka­the­draal te Haar­lem waren de gasten uit­ge­no­digd voor de receptie en het buffet in De Tilten­berg. Bij die gelegen­heid werd ook aan­dacht besteed aan het afscheid van Lonneke Starren­burg als kosteres van de St. Bavo, dat ko­men­de zon­dag plaats zal vin­den in de ka­the­draal. De rector, mgr. dr. J.W.M. Hendriks, sprak enige woor­den van dank.

Vespers

Deze fees­te­lij­ke dag werd afgesloten met een kort danklof, tij­dens welke de vespers wer­den gebe­den. Gepresi­deerd door de nieuwe diaken, Elroy Kaak.

Wij vragen om uw gebed voor de nieuwe diakens, zodat zij de kracht zullen ont­van­gen hun be­lang­rijke taak te kunnen vervullen. In het bij­zon­der vragen wij uw gebed voor de drie transeunte diakens, dat hun tijd als diaken een goede voor­be­rei­dings­tijd mag zijn op de pries­ter­wij­ding.