Duidelijkheid bij verwarring

gepubliceerd: vrijdag, 11 september 2009

Deze week belde een jour­na­list van de web­si­te Katho­liek Neder­land omdat het hem duizelde: Wil­li­brordhuis, Tilten­berg, Re­demp­to­ris Mater, Semi­na­rie, Pries­ter­oplei­ding, St. Boni­fa­tius... wie kan het nog uit elkaar hou­den? En hij was niet de eerste. Ja, een beetje inge­wik­keld is het wel. Daarom enige uitleg.

Op het land­goed De Tilten­berg te Vo­ge­len­zang zijn gehuisvest:

Het Sint Boni­fa­tius-instituut, een Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen, waar leken part time kunnen stu­de­ren onder meer om diaken of cate­chist te wor­den. Het Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut St. Wil­li­brord is het oplei­dings­in­sti­tuut voor de pries­ter­kan­di­da­ten, zowel voor de se­mi­na­risten van het dio­ce­saan missio­nair semi­na­rie 'Re­demp­to­ris Mater' te Nieuwe Niedorp voor kan­di­da­ten die de Neo-catechumenale weg volgen, maar pries­ter­stu­denten zijn van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, als voor de se­mi­na­risten van het groot-semi­na­rie dat vroe­ger meestal Het Wil­li­brordhuis werd genoemd. Deze laatste se­mi­na­risten wonen groten­deels op De Tilten­berg. De se­mi­na­risten van Nieuwe Niedorp komen (dage­lijks) naar De Tilten­berg, evenals de bene­dic­tijnen.