Opening studiejaar Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Sint Bonifatius start met 24 nieuwe studenten

gepubliceerd: zondag, 30 augustus 2009

Zater­dag 29 au­gus­tus werd het nieuwe studie­jaar van het Sint Boni­fa­tius-instituut op De Tilten­berg geopend. Dit instituut biedt een theo­lo­gische oplei­ding op zater­da­gen (minor) en enkele studieweken (voor wie ook de major-variant volgt) volgens het ker­ke­lijke pro­gram­ma van een Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen.

Vieren­twin­tig nieuwe stu­den­ten be­gon­nen de oplei­ding, waar­on­der de eerste diaken­kan­di­da­ten voor het aarts­bis­dom Utrecht. Onder de nieuwe stu­den­ten zijn in totaal vier diaken­kan­di­da­ten, maar ook een zestal stu­den­ten dat zich orien­teert op een moge­lijke pries­ter­oplei­ding. Enkele stu­den­ten kwamen van andere theo­lo­gische oplei­dingen; voor hen heeft de studie­lei­der en vice-directeur, drs. B. Hartmann, een eigen studie­rou­te ont­wor­pen. De dag werd geopend met het ker­ke­lijk morgen­ge­bed en de heilige Mis, fees­te­lijk opge­luis­terd met zang en muziek onder lei­ding van Jos Martens, en werd afgesloten met een barbecue.

Rector Hendriks refereerde in zijn homilie aan de heilige Johannes de Doper waar­van die dag de mar­tel­dood werd gevierd. Wie zich verdiept in het geloof en daaruit wil leven zal zich soms ook alleen voelen staan en toch naar wegen moeten zoeken om ge­tui­ge­nis af te leggen. Daarbij verwees de rector ook naar de pastoor Van Ars in dit jaar van de pries­ters. Hij begon de kapel van de paro­chie­kerk op te knappen die gewijd was aan de heilige Johannes en in zijn strijd tegen dans­feesten en licht­zin­nig­heid in het dorpje Ars, liet hij daar aan­bren­gen: “Zijn hoofd was de prijs van een dans”. Koning Herodes die wor­stelde met zijn geweten, maar helaas de ver­keerde keus maakte en Johannes doodde, staat voor allen die soms moei­lijke en pijn­lijke gewetensbeslis­singen moeten nemen. We bid­den om de kracht om goed en gewetens­vol te kiezen, aldus de rector.

Na de koffiepauze gingen de stu­den­ten aan het werk in de colleges, onderbroken door de maal­tijd, de koffiepauzes en de vespers.

Barbecue

De foto’s zijn van de min­der serieuze gedeelten van de dag: koffiepauze en barbecue; naast stu­den­ten van de oplei­ding ziet U prof. dr. St. van Calster, directeur van Radio Maria en docent pas­to­raal­theo­lo­gie, pastoor drs. J. Smith, spi­ri­tu­aal en de kok Arjen Passchier.