Aanbieding door drs. B. Hartmann

Boek over de martelaren van Gorcum gepresenteerd

gepubliceerd: donderdag, 16 juli 2009
Drs. Ben Hartmann en Mgr. drs. A.H. van Luyn sdB
Drs. Ben Hartmann en Mgr. drs. A.H. van Luyn sdB

Drs. Ben Hartmann, vice-directeur van het Sint Boni­fa­tius-instituut, heeft op 11 juli de eerste exemplaren van zijn nieuwe boek over de mar­te­la­ren van Gorcum in het hei­lig­dom van de mar­te­la­ren te Brielle aan kar­di­naal A. J. Simonis en mgr. drs. A.H. van Luyn sdB, bis­schop van Rotter­dam, aangebo­den.

De Tilten­berg heeft een bij­zon­dere band met het hei­lig­dom in Brielle omdat onder het altaar van de semi­na­rie-kapel zich een groot deel van de relieken van de mar­te­la­ren bevindt, dat uit de huis­ka­pel van de Haar­lemse Bis­schop afkoms­tig is. De relieken van de mar­te­la­ren bevin­den zich in hoofd­zaak te Brielle, in De Tilten­berg en in Brussel, waarheen zij tij­dens de re­for­ma­tie in vei­lig­heid zijn gebracht. De aanbie­ding onder­streept tevens de groeiende samen­wer­king tussen de bis­dom­men Rotter­dam en Haar­lem-Am­ster­dam die dit jaar heeft geleid tot een samen­voe­ging van de bouw­bu­reaus van de beide bis­dom­men en een eerste pries­ter­stu­dent die voor het bisdom Rotter­dam op De Tilten­berg stu­deert.

Het boek (80 pp.) dat € 9,90 kost en full colour is geìllustreerd is te ver­krij­gen bij De Tilten­berg of bij uit­ge­ve­rij/verzend­boek­han­del Colomba te Oegst­geest. Het boek bevat vele foto's waar­van er ver­schil­lende zijn gemaakt door Leobard Hinfe­laar die ook het hierboven afge­beelde moment heeft vereeuwigd.