Publicatie kerkhistoricus Tiltenberg

gepubliceerd: donderdag, 2 juli 2009
Publicatie kerkhistoricus Tiltenberg

De kerkhistoricus van De Tilten­berg, drs. B. G. Hartmann, vice-directeur van het Sint Boni­fa­tius-instituut, heeft bij uit­ge­ve­rij Colomba (Oegst­geest) een rijk geïllustreerd boek over de heilige Mar­te­la­ren van Gorcum ge­pu­bli­ceerd.

Het betreft een Neder­landse vertaling van het ge­tui­ge­nis van Guilielmus Estius, neef van één van de mar­te­la­ren (Nicolaas Pieck), dat kort na de mar­tel­dood van de negen­tien heiligen werd ge­pu­bli­ceerd. De tekst is voor­zien van een inlei­ding en uit­ge­breide verklarende com­mentaren. Op 11 juli zal de auteur bij gelegen­heid van de nationale bede­vaart in Brielle een exemplaar aanbie­den aan mgr. A. van Luijn, voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en aan kar­di­naal Adr. Simonis.

Drs. B. Hartmann, die eer­der dit jaar een boek publi­ceerde over de mar­te­la­ren van Roermond, bij gelegen­heid van de ten­toon­stel­ling over de karthuizers in Roermond, verzamelde vele unieke afbeel­dingen van de mar­te­la­ren en de omstan­dig­he­den van hun mar­tel­dood waar­mee dit werk werd geïllustreerd.

De lay-out werd ver­zorgd door oud-stu­dent van het semi­na­rie Simon Dankers.

Het werk is te ver­krij­gen bij uit­ge­ve­rij Colomba: tel. 071-5174951 of www.colomba.nl of via de receptie van De Tilten­berg.