Cursus - Buitengewoon bedienaar van de H. Communie

gepubliceerd: donderdag, 9 februari 2017
Cursus - Buitengewoon bedienaar van de H. Communie

Het bedienen van het sacra­ment van de H. Eucha­ris­tie vraagt een waar­dige en respect­volle hou­ding. Het is het sacra­ment bij uitstek waarin de mensen Christus onze Heer ont­moe­ten en waar ze kracht uit putten.

Deze cursus wil degenen die betrokken zijn bij de dienst van de H. Eucha­ris­tie de bagage geven om dat goed en waar­dig te doen. Dit zal gebeuren door kennis aan te reiken over de liturgie, theo­lo­gie en ge­schie­de­nis van de Eucha­ris­tie alsmede het prak­tische oefenen van taken.

Bedoeld voor

ie­der­een die wel eens de H. Communie uitreikt, de zieken­com­mu­nie brengt, of uit­stel­ling van het Aller­hei­ligste ver­zorgt.

Details

cursuslei­ding: pastoor drs. F. Bun­scho­ten.
data: 11 maart, 8 april en 6 mei 2017, van 14.00 tot 16.00uur
cursusbijdrage: € 15 (inclusief cursus­ma­te­riaal).
aanmel­ding: door het insturen van het aanmel­dings­for­mu­lier