Terugkijken op geslaagde Romereis

Ontmoetingen in de eeuwige stad...

gepubliceerd: vrijdag, 24 april 2009

Ruim veer­tig deel­ne­mers aan de Romereis van het Sint Boni­fa­tius-instituut keer­den woens­dag­avond 23 april voldaan terug van een weekje Rome. De ont­moe­tingen met elkaar, met 2000 jaar katho­lie­ke Kerk en met de levende Heer in de dage­lijkse Eucha­ris­tie waren zeer verrijend. Ook ont­moe­tingen met dr. Antoine Bodar, zuster Anima Christi, alge­meen rector Peter Willi van de gees­te­lij­ke familie ‘Het Werk’, de mede­wer­kers van de pau­se­lijke Raad ‘Cor Unum’, rector magnificus mgr. Salvatore Fisichella en decaan mgr. Renzo Gerardi en niet te vergeten paus Bene­dic­tus XVI tij­dens de algemene au­diën­tie maakten de reis on­ver­ge­te­lijk. Overal in Rome waren de mensen van De Tilten­berg te herkennen aan hun gele rug­zakjes met witte opdruk.

De dag van aan­komst bezocht de groep na een eerste kennis­ma­kings-rondrit door de stad het Pantheon en de Santa maria sopra Minerva waar de heilige Catharina van Siëna begraven ligt. De Eucha­ris­tie werd gevierd in de kerk van de Friezen die momenteel wordt gerestaureerd. Pater dr. G. Wilkens, die enkele dagen ervoor de veer­tigste ver­jaar­dag van zijn pries­ter­wij­ding had mogen beleven, was de hoofd­cele­brant. Op zater­dag bezochten de pelgrims de Santa Maria dell'Anima, de Duitse nationale kerk waar de Neder­landse paus Adrianus VI begraven ligt. Antoine Bodar was hoofd­cele­brant en predi­kant en gaf een inlei­ding bij de kerk en het leven van deze ten onrechte zo weinig bekende paus. Beloken Pasen vier­den de deel­ne­mers in de Sint Paulus buiten de muren waar het graf van de apostel is. In ‘Tre fontane’, iets buiten de stad werd Paulus ont­hoofd. Veel pelgrims namen 's mid­dags deel aan de plech­tige vespers in de Sint Pieter.

Later werd ook het huis bezocht waar Paulus twee jaar in Rome verbleef (San paolo alla regola) en de Marmer­tijnse kerker waar hij voor zijn terecht­stel­ling was opgesloten.

Bij­zon­der harte­lijk werd de groep onthaald in de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Rector magnificus bis­schop S. Fisichella, die ook presi­dent van de pau­se­lijke academie voor het leven is, hield een inlei­ding over de ver­hou­ding van geloof en rede en het belang van de studie van de theo­lo­gie. De decaan van de facul­teit voor theo­lo­gie begeleidde de groep naar een kleine receptie en door de gebouwen. Bij­zon­dere bewon­dering ver­diende de prach­tige nieuwe biblio­theek die onlangs gereed is geko­men.

Zuster Maria ter Nood, die kokkin was van De Tilten­berg voordat zij intrad bij de zusters van het mens­ge­wor­den Woord, vergezelde de groep ver­schil­lende dagen en Moeder Anima Christi, alge­meen overste van deze bloeiende Con­gre­ga­tie ver­telde over haar in­spi­ra­tie en het leven van de zusters. 21 jaar na de stich­ting van het reli­gi­euze instituut zijn er nu meer dan 800 zusters!

Een in­druk­wek­kend bezoek brachten de stu­den­ten van Sint Boni­fa­tius aan de ‘scavi’, de op­gra­vingen onder de Sint Pieter die op last van paus Pius XII in 1939 waren be­gon­nen en had­den geleid tot de ontdek­king van een Romeinse doden­stad en het graf van de apostel Petrus.

Op de laatste dag van het bezoek vond de ont­moe­ting met de ‘levende Petrus’, paus Bene­dic­tus XVI plaats tij­dens de algemene au­diën­tie waarin hij de stu­den­ten van het Sint Boni­fa­tius-instituut uit Vo­ge­len­zang harte­lijk groette.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.