Voorbereidingsavond Romereis

Sint Bonifatius gaat naar Rome

gepubliceerd: maandag, 23 februari 2009

Op maan­dag 23 februari vond de in­for­ma­tie-avond plaats voor de Rome-reis van het Sint Boni­fa­tius-instituut. Veer­tig personen hebben zich inge­schre­ven om in de week na Pasen af te reizen naar de eeuwige stad.

In het kader van het Paulus-jaar zal de groep na­tuur­lijk bij­zon­dere aan­dacht hebben voor de plaatsen waar de apostel van de volkeren heeft gewoond, gevangen gezeten, gestorven en begraven is. Maar ook het bezoek aan de op­gra­vingen onder de Sint Pieter en het graf van Petrus is een hoogte­punt en na­tuur­lijk zeer zeker de ont­moe­ting met de op­vol­ger van Petrus, paus Bene­dic­tus XVI.

Ook zullen de stu­den­ten van het St. Boni­fa­tius-instituut een bezoek brengen aan de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, waar­mee dit instituut onlangs is verbon­den bij de erken­ning als Hoger Instiutuut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen. Op een geslaagde in­for­ma­tie-avond ont­vingen de deel­ne­mers alvast een rug­zakje in de pau­se­lijke kleuren, gevuld met de nodige in­for­ma­tie over een veelbelovende pelgrims­tocht naar het centrum van de katho­lie­ke Kerk.

De avond begon met een gebeds­dienst rond de heilige apostel Paulus. Daarna leg­den twee leden van de reis­com­mis­sie, mw. Marieke Karsten en drs. Ben Hartmann, uit wat de deel­ne­mers kon­den ver­wach­ten en wer­den de vragen beant­woord.Samen met prof. dr. Paul Koopman en Caroline Maussen hebben zij de reis voor­be­reid. Met een gezellig samen­zijn werd de avond ver­vol­gens besloten.