Eerste Tiltenbergstudie verschenen

gepubliceerd: donderdag, 20 november 2008
Eerste Tiltenbergstudie verschenen

Vrij­dag 21 no­vem­ber verschijnt het eerste deel van de Tilten­bergstudies, een reeks boeken over theo­lo­gische en verwante on­der­wer­pen, die ver­schij­nen onder verant­woor­de­lijk­heid van het St. Wil­li­brord-instituut voor de filo­so­fische en theo­lo­gische vor­ming van de pries­ter­kan­di­da­ten en het St. Boni­fa­tius-instituut voor de vor­ming van diakens, cate­chisten en andere mede­wer­kers.

Het eerste deel dat is ver­sche­nen, is in feite het tweede deel van de reeks: rector J. Hendriks schreef over ‘Het celi­baat van de pries­ter. Ge­schie­de­nis, theo­lo­gie en bele­ving’. De studie ant­woordt op vragen als: wanneer is het celi­baat "ontstaan"en sinds wanneer wordt het van de pries­ters gevraagd? Waarom moet een pries­ter celi­ba­tair zijn? Wat betekent het celi­baat? Hoe kan een pries­ter dit goed beleven?

Het eerste deel van de Tilten­bergstudies zal bin­nen­kort ver­schij­nen en gaat over de ge­schie­de­nis van de pries­ter­oplei­ding in het bisdom Haar­lem. Dit deel is van de hand van de bekende kerkhistoricus Dr. P.W.F.M. Hamans, die reeds eer­der over de ge­schie­de­nis van de kerk in Neder­land en de pries­ter­oplei­ding in het bisdom Roermond heeft ge­pu­bli­ceerd. Zijn werk beschrijft de ge­schie­de­nis van de Haar­lemse pries­ter­oplei­ding van het Hoogen Heuvel college (Alticollense in Keulen) tot De Tilten­berg en verschijnt in het kader van de vie­ring van het feit dat volgend jaar wordt her­dacht dat het 450 jaar gele­den is dat het eerste bisdom Haar­lem werd opgericht (1559).

De Haar­lemse pries­ter­oplei­ding heeft vele etappes gekend: na een eerste begin in Keulen was de oplei­ding tot het einde van de acht­tien­de eeuw in Leuven geves­tigd (Pulcheria-college), waarna het semi­na­rie Warmond zijn poorten opende. Na 1967 vond de oplei­ding in Am­ster­dam plaats waar in de tachti­ger jaren het Wil­li­brordhuis werd opgericht. In 1996 werd dit huis naar Vo­ge­len­zang ver­plaatst waar het jaar erop het hui­dige semi­na­rie begon, met een oplei­ding die ook voor de se­mi­na­risten van Re­demp­to­ris Mater (Neo­ca­te­chu­me­nale Weg) werd bestemd. Op 7 no­vem­ber 2005 verhuisde het semi­na­rie naar De Tilten­berg.