Aanstelling vijf acolieten

gepubliceerd: zondag, 12 oktober 2008

Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring aan het begin van de studie­dag van het Sint Boni­fa­tius-instituut, heeft de hulp­bis­schop van Haar­lem, mgr. J. van Burg­ste­den SSS, op zater­dag 11 ok­to­ber aan vijf kan­di­da­ten de aan­stel­ling tot acoliet verleend. Naast vier diaken­kan­di­da­ten ont­ving ook een pries­ter­stu­dent het acolietaat.

Onder de nieuwe acolieten zijn de diaken­kan­di­da­ten Han Belt, Sibrecht Fieggen, Marcel de Haas en Paul Koopman, die onlangs aan het vierde jaar van hun oplei­ding be­gon­nen zijn. Daar­naast kreeg pries­ter­stu­dent Karel Donders deze aan­stel­ling, nadat op 27 sep­tem­ber twee andere se­mi­na­risten die al had­den ont­van­gen.

Mgr. J. van Burg­ste­den hield de kan­di­da­ten in dit jaar dat aan de apostel van de volkeren is gewijd, het voor­beeld van de heilige Paulus voor die met vuur en ijver het evan­ge­lie verkon­digde.