Utrechtse diakenkandidaten naar de Tiltenberg

gepubliceerd: maandag, 29 september 2008

De diaken­oplei­ding van het aarts­bis­dom Utrecht wordt opgeheven. Diaken­kan­di­da­ten voor het aarts­bis­dom kunnen voor hun vor­ming en studie naar het Sint Boni­fa­tius-instituut op De Tilten­berg. Dit maakte de aarts­bis­schop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk op zater­dag 27 sep­tem­ber tij­dens een pers­con­fe­ren­tie bekend.

Zoals bekend heeft het aarts­bis­dom met een uitzon­der­lijk moei­lijke fi­nan­ciële positie te kampen. Bovendien zijn er de laatste jaren zeer weinig aanmel­dingen geweest voor de Utrechtse diaken­oplei­ding, terwijl de kosten door­gingen. Om deze problemen het hoofd te kunnen bie­den heeft de Aarts­bis­schop tot deze stap besloten. Tege­lijk wil hij moge­lijk blijven maken dat kan­di­da­ten uit het Aarts­bis­dom een oplei­ding volgen tot per­ma­nent diaken en die oplei­ding en later het diaconaat naast een civiele werk­kring kunnen vol­bren­gen.

Het Sint Boni­fa­tius-instituut op De Tilten­berg biedt hier­voor een voor kan­di­da­ten uit het Aarts­bis­dom goede en bereik­ba­re oplos­sing.

De diaken­kan­di­da­ten die op dit moment in het Utrechtse in oplei­ding zijn, kunnen het traject dat zij zijn inge­gaan ver­volgen doordat voor hen een eigen oplos­sing zal wor­den gezocht.