Diaken Erik Sengers behaalt Licentiaat

gepubliceerd: dinsdag, 15 maart 2016

Op woens­dag 9 maart 2016 heeft diaken Erik Sengers uit han­den van prof. dr. Marcel Sarot, decaan van de Tilburg School of Theology (links), het diploma Sacrae Theologiae Licentiatus uit­gereikt gekregen.

Hij kreeg dit diploma voor de vakken die hij voor zijn studie ten behoeve van het dia­ko­naat gehaald heeft aan oplei­dings­cen­trum De Tilten­berg en voor zijn boek Caritas-Naasten­liefde en lief­da­dig­heid in de diaconia van de kerk (uitg. Eburon), dat als licentiaatsscriptie werd erkend. Op de foto wordt bekeken of alle gegevens goed zijn over­ge­no­men, wat het geval was.

Het licentiaatsdiploma is een opmaat voor het volgende aca­de­mische diploma dat Erik bin­nen­kort zal halen. Zijn langlopende onder­zoek naar de socioloog en bis­schop van Haar­lem Aengenent is geac­cep­teerd als proef­schrift aan dezelfde facul­teit en zal op 24 juni in Tilburg verde­digd wor­den.

Op 29 juni zal het boek wor­den ge­pre­sen­teerd tij­dens een boek­pre­sen­ta­tie op De Tilten­berg. Nadere in­for­ma­tie daarover volgt en zal even­eens wor­den geplaatst op de web­si­te van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk: