Navorming 2016-2017

Eerste informatie

gepubliceerd: vrijdag, 2 september 2016
Navorming 2016-2017

In afwach­ting van de gedrukte en digitale gids voor de navor­ming van pries­ters, diakens en cate­chisten, de zgn. Wil­li­brord­da­gen op de eerste maan­dag van de maand, geven wij hier alvast enkele in­for­ma­tie.

Data: de maan­da­gen 3 ok­to­ber 2016, 7 no­vem­ber 2016, 5 de­cem­ber 2016, 6 februari 2017, 6 maart 2017, 3 april 2017, 1 mei 2017, 5 juni 2017.

Plaats: De navor­ming gaat daar in het Hei­lig­dom van Heiloo (Adres: Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo), behalve op 7 no­vem­ber op de Tilten­berg.

Pro­gram­ma

De eerste maan­da­gen: pries­ters van de laatste vijf wij­dings­ja­ren en de pries­ter­stu­denten van het pas­to­rale jaar wor­den geacht deel te nemen aan het pro­gram­ma van de eerste maan­da­gen; zij wor­den dan ook ver­zocht deze dagen voor het gehele jaar in hun agenda te reserveren.

11.00 uur - ont­vangst
11.30 uur - Rozenhoedje in de Genade­ka­pel
12.10 uur - blok 1
13.45 uur - mid­dag­ge­bed
14.00 uur - lunch
15.15 uur - blok 2
16.45 uur - gesprek met de Bis­schop/Wil­li­brord­le­zing
18.00 uur - H. Mis
19.00 uur - buffet

Om 17.45 uur - na het gesprek met de Bis­schop - is de vor­mings­dag afgelopen; ieder is echter van harte uit­ge­no­digd voor de aan­slui­tende vespers met Eucha­ris­tie­vie­ring en is welkom om met de Bis­schop te con­ce­le­breren en aan het aan­slui­tende buffet deel te nemen.

Wil­li­brord­le­zing 3 ok­to­ber 2016

De Wil­li­brord­le­zingen vangen aan om 16.45 uur, op de eerste maan­da­gen van de maand, en zijn bedoeld voor de pries­ter­stu­denten; voor som­mi­ge lezingen wor­den ook de diaken­kan­di­da­ten en de kandidaat pas­to­raal werkers uit­ge­no­digd. Tijdens deze lezing vindt het gesprek plaats van de Bis­schop met de jonge pries­ters en met degenen die in het pas­to­rale jaar zijn.

Docenten, alsmede pries­ters en diakens die lan­ger dan vijf jaar zijn gewijd, zijn even­eens uit­ge­no­digd de Wil­li­brord­le­zing bij te wonen. Ook reeds gezon­den pas­to­raal werkers en cate­chisten wor­den voor ver­schil­lende lezingen uit­ge­no­digd.