Wat wil ik met mijn leven? En wat wil God van mij?

En wat wil God van mij?

gepubliceerd: maandag, 24 april 2017

Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je deze nu voor de eerste keer? Is er in jou een diep verlangen om te leven vanuit een sterk geloof in Christus en word je bij­zon­der getrokken tot een leven in ver­bon­den­heid met Jezus en Zijn Kerk mid­den in de wereld van vandaag?

Wil je daar in alle rust eens serieus over ver­der praten? Denk je over een leven als reli­gi­eus(ze) in een ge­meen­schap? Wil je je graag gaan inzetten in jouw pa­ro­chie, maar weet je (nog) niet hoe? Gaan je gedachten uit­druk­ke­lijk uit naar het pries­ter­schap of het diaconaat? Kortom, schuif jij de echte vragen van jouw leven over je per­soon­lijke levens­keuze niet aan de kant en wil je er graag mee aan de slag?

De Kerk biedt allerlei vormen aan waar­mee jij -op je eigen tempo- kunt ont­dek­ken wat God van je vraagt. Ga gewoon eens langs bij de pa­ro­chie of maak een afspraak voor een oriën­te­rend gesprek bij een pries­ter­oplei­ding. De eerste stappen vragen moed. Laat je niet door mensen ontmoe­digen, maar ver­trouw op Gods lei­ding. Al voor je geboren werd, keek God vol verlangen naar jou uit.

Zondag 7 mei - Roepingen­zon­dag

De vierde zon­dag van Pasen is Roepingen­zon­dag. Op Roepingen­zon­dag wordt we­reld­wijd in alle kerken en kloosters speciaal gebe­den voor roe­pingen tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het god­ge­wijde leven. Als motto is dit jaar voor Neder­land gekozen: ‘Reality. God heeft jou voor ogen!’

Onder pa­ro­chies, kloosters en vereni­gings­ge­bouwen zijn posters en prentjes verspreid. De digitale versies kunnen vanaf deze web­si­te wor­den gedownload:

Contact

Voel je je aan­ge­spro­ken en wil je hier eens -geheel vrij­blij­vend- over praten, neem dan contact op met een van on­der­staan­de mensen:

Roepingen­acti­vi­teiten

Regel­ma­tig wor­den ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd als open dagen, meeleef­da­gen en retraites om een roe­ping tot het pries­ter­schap of het reli­gi­euze leven te over­we­gen.