Dr. J. Vijgen benoemd in Pauselijke Academie

Directeur Bonifatiusinstituut geëerd om zijn studie van Sint Thomas

gepubliceerd: woensdag, 26 september 2018

Dr. Jörgen Vijgen, directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut en docent aan het Groot-seminarie Sint Wil­li­brord in Heiloo, is door de staats­secre­taris van paus Franciscus benoemd tot gewoon lid van de Pauselijke Academie van Sint Thomas van Aquino. Het is een eervolle erkenning van zijn weten­schap­pe­lijke bijdragen aan de studie van de grote heilige filosoof, theoloog en kerkleraar Thomas van Aquino.

Directeur en docent

De benoemingsbrief is op 14 augustus 2018 getekend door de kardinaal-staats­secre­taris Pietro Parolin en prof. dr. J. Vijgen is daar onlangs van in kennis gesteld. Vijgen, die een indruk­wek­kend aantal publicaties op zijn naam heeft staan, doceert aan het groot-seminarie van ons bisdom ver­schil­lende systematische filosofische vakken. Hij is tevens directeur van het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut, het hoger Instituut voor Godsdienst-weten­schappen, waaraan zo’n tachtig studenten in deeltijd studeren en dat opleidt voor een bac­ca­lau­reaat en licentiaat in de godsdienst­weten­schappen. Beide instituten zijn verbonden met de pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit. Met ingang van het studiejaar 2018-2019 geeft het instituut in overleg met de Lateraanse uni­ver­si­teit en de bisschop van ’s-Her­to­gen­bosch de cursussen van het eerste jaar tevens in het Sint Jans­cen­trum in Den Bosch om de studenten reistijd te besparen. Vijgen is tevens verbonden aan het Thomas­insti­tuut van de Tilburg School of Theology.

Niet de eerste

Vijgen is niet de eerste docent van het seminarie die deel uitmaakt van de Pauselijke Academie: de bekende Thomist, prof. dr. Leo Elders SVD ging hem hierin voor.

‘Ordinarius’

Dr. Jörgen Vijgen is dus benoemd tot ‘ordinarius’ van de Pauselijke Academie van Sint-Thomas van Aquino. Deze benoeming voor het leven wordt toegekend aan filosofen en theologen die door hun werk hebben bijgedragen aan de studie en de verspreiding van het denken van Sint-Thomas van Aquino, de Doctor Communis of Algemene Leraar van de Kerk.

Vijftig leden

De Academie, die vijftig leden telt, werd in 1879 gesticht door Paus Leo XIII met de opdracht de leer van Sint-Thomas te onderzoeken, verdedigen en verspreiden, in het bijzonder in relatie tot de hedendaagse cultuur om op deze wijze Sint-Thomas tot een ‘leraar voor onze tijd’ te maken (Johannes Paulus II, Inter munera academiarum, nr. 4).

Als ‘ordinarius’ zal Dr. Vijgen samen­wer­ken met de Academie, in het bijzonder tijdens de jaarlijkse algemene ontmoeting van de Academie in Rome, om het denken van St. Thomas ook voor onze tijd vruchtbaar te maken.

Onderzoek

Het onderzoek van Dr. Vijgen is gericht op de filosofische grondslagen van het denken van Thomas en in het bijzonder op de invloed en blijvende actualiteit van het denken van Aristoteles. Over dit thema promoveerde hij in 2013 aan de Pauselijke Uni­ver­si­teit van Sint-Thomas te Rome met zijn werk The status of Eucharistic accidents ‘sine subiecto’: An Historical Survey up to Thomas Aquinas and selected reactions. Tevens verricht hij onderzoek naar de bijbelin­ter­pre­ta­tie van Thomas waarover hij in 2015 de bundel Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives en in 2018 Towards A Biblical Thomism.: Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology publiceerde.

Elders

In een reactie op zijn benoeming zegt Prof. Vijgen: “Het is een grote eer deel uit te maken van deze eerbied­waar­dige instelling die als doel heeft Thomas’ “uitzonderlijke theologische synthese van geloof en rede” (Benedictus XVI) te verspreiden. Des te groter is de eer omdat ik hierdoor in de voetsporen mag treden van de Neder­landse Thomist en emeritus-lid van de Academie Leo Elders s.v.d., mijn mentor en vriend.”