Studiedag Roepingenpastoraat

Woensdag 7 november - 9.30 uur - Utrecht

gepubliceerd: maandag, 8 oktober 2018

‘De geloofs­ge­meen­schap als omgeving om Gods roepstem te leren verstaan.’ Rond dat thema organiseert het Interdiocesaan Roepingen Overleg - een samen­wer­kingsorgaan van bisdommen en KNR - op 7 november 2018 een landelijke studiedag. Hoe luister je mee als geloofs­ge­meen­schap? Hoe breng je ‘roeping’ hier en nu ter sprake? Hoe ga je hierover het gesprek aan met jongeren? Hoe kan ik daarin zelf een rol spelen?

Studiedag - Beter Horen - 7 november 2018Het thema ‘roeping’ is fundamenteel binnen het pastoraat van heel de Kerk: God roept mensen om ze met een speciale opdracht de wereld in te sturen. Hun leven komt zo in dienst van Christus te staan. Een vitale Kerk kan daarom niet zonder roepingen tot het priester­schap, het diaconaat en het religieuze leven. Dat geldt óók voor onze tijd, waarin deze roepingen in Nederland schaars zijn. Het is God die in­di­vi­duele mensen roept, maar het luisteren naar Gods roepstem gebeurt in een concrete geloofs­ge­meen­schap, die meeluistert.

Hoe luister je mee als geloofs­ge­meen­schap? Hoe breng je ‘roeping’ hier en nu ter sprake? Hoe ga je hierover het gesprek aan met jon­ge­ren? Op woensdag 7 november (Hoogfeest van St. Wil­li­brord, patroon van onze Kerkprovincie) willen wij nadenken en met elkaar van gedachten wisselen over hoe de roeping tot het priester­schap, diaconaat en religieuze leven gestalte kan krijgen in onze eigen kerk­ge­meen­schap. Roepingenpastoraat is immers een verant­woor­de­lijk­heid voor ons allen! Deze unieke impulsdag wordt gehouden in de Nicolaïkerk te Utrecht voor heel de Neder­landse R.-K. Kerk

Thema

‘Beter horen. De geloofs­ge­meen­schap als omgeving om Gods roepstem te leren verstaan.’

Voor deze dag willen wij per parochie of gemeen­schap de verant­woor­de­lijken uit­no­di­gen. Wij vragen u één of twee afgevaardigden te sturen, bij wie de pastorale zorg rond jeugd, jongeren en roeping in handen ligt.

Invulling

Inhoudelijke reflectie (door onder anderen bisschop Van den Hende) en uitwisseling van actuele best practices rond roeping zijn de twee grote pijlers voor deze dag, die wordt geor­ga­ni­seerd door het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO). In deze landelijke commissie werken de bisdommen en de Konferentie Neder­landse Religieuzen samen. Het IRO ontwikkelt onder meer elk jaar de materialen voor Roepingen­zondag.

Pro­gram­ma

9.30 uur H. Mis in de St. Catharina­kathe­draal, Lange Nieuwstraat 36 Utrecht
11.00 uur Koffie in de Nicolaïkerk, Nicolaas­kerkhof 9
11.30 uur Woord van welkom
11.40 uur Lezing door Mgr. Van den Hende
12.30 uur Lunch
13.30 uur Best practices (45 minuten p.p.)
15.00 uur Koffie / thee
15.30 uur Afsluitende forum­dis­cus­sie
16.00 uur Borrel

Met mede­wer­king van

hoofdspreker: Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Bisdom Rotterdam
dagvoorzitter: Jos Geelen
best practives: Michel Remery (bekend van Tweeting with God)
Zuster Madeleine Bouman (Missiezusters van het Kostbaar Bloed, Aarle Rixtel)

Informatie en aanmelden

Meld u s.v.p. uiterlijk 15 oktober aan via e-mail.