Feestelijke diploma-uitreiking

gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2019

Zater­dag 23 maart was een bij­zon­dere dag voor het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut. De colleges op deze studie­dag wer­den om 12.30 uur onderbroken voor de uit­rei­king van diploma’s aan een aantal stu­den­ten.

Het betrof vier stu­den­ten die de minor­oplei­ding afgerond hebben en drie stu­den­ten die een diploma kregen bij het afsluiten van de basis­vor­ming (een soort propedeuse). De kan­di­da­ten, veelal vergezeld door fami­lie­le­den en beken­den, verzamel­den zich in de tuin­zaal, samen met de andere stu­den­ten.

Mgr. Hendriks, voor­ma­lig rector van de oplei­dingen op de Tilten­berg, en bis­schop-coad­ju­tor van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, ver­zorgde de uit­rei­king. Daarbij wees hij er eerst nog op hoe be­lang­rijk het voor de kerk is dat leken een gedegen theo­lo­gische oplei­ding krijgen, zeker in onze tijd, waarin voor lokale pa­ro­chie­ge­meen­schappen veelal gedragen wor­den door de inzet van juist die leken. Hij riep de stu­den­ten en de kan­di­da­ten op om maximaal gebruik te maken van de moge­lijk­he­den voor studie en vor­ming op het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut, en wees daarbij ook op de moge­lijk­he­den die de major­oplei­ding biedt voor het halen van een bac­ca­lau­reaat.

Gediplomeer­den

De gediplomeer­den zijn:

  • Marieke Al - basis­vor­ming major
  • Iris Maas-Bremer - basis­vor­ming major
  • Irene Koster-Schouten - basis­vor­ming minor

Het diploma voor het afron­den van de minor werd uit­gereikt aan

  • Johan Gierlings
  • Lies Hamaker-Zwiers
  • Monique Stouthart-Holkenborg
  • Martijn Truijens

Proficiat!

De oplei­ding sluit zich graag aan bij de felici­ta­ties die Mgr. Hendriks tot de gediplomeer­den richtte. Van harte proficiat met het behaalde re­sul­taat en dank voor jullie inzet!

Oplei­dings­cen­trum

Het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een oplei­dings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, waar ook stu­den­ten uit andere bis­dom­men welkom zijn. Op het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut is de moge­lijk­heid te stu­de­ren ter voor­be­rei­ding op het ont­van­gen van de diaken­wij­ding, daar­naast zijn er stu­den­ten die zich opgeven voor een zen­ding als cate­chist en stu­den­ten die binnen hun eigen pa­ro­chie hun studie vrucht­baar proberen te maken voor de ge­meen­schap. Daar­naast is er een aanbod van losse cursussen voor geïn­te­res­seer­den.

Open Dag: zater­dag 11 mei

Op zater­dag 11 mei 2019 is er een Open Dag waar belang­stel­len­den kennis kunnen maken met het instituut: