Een heuglijke dag!

gepubliceerd: woensdag, 2 oktober 2019

Woens­dag 2 ok­to­ber 2019 was een heuglijke dag voor het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut en voor onze stu­dent Enno Dijkema. Het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut biedt reeds sinds 2008 door haar verbin­ding met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit een erkende ker­ke­lijke oplei­ding in de gods­dienstweten­schap aan.

Na vele jaren ijverige studie vond op 2 ok­to­ber 2019 het bac­ca­lau­reaats­exa­men van Enno Dijkema plaats. Voor een viertallige com­mis­sie (Voor­zit­ter: J. Vijgen, directeur; D. Wienen, studieprefect, A. van den Hout en J. Tercero Simón) stelde Enno Dijkema zijn scriptie voor, geti­teld “Evangeli­sa­tie in dialoog. Een analyse op basis van leven en werk van Chiara Lubich en Evangelii Gaudium als syste­ma­tisch kader”.

Ver­vol­gens werd hij door de com­mis­siele­den onder­vraagd over de thema’s ‘menswor­ding’ en ‘leven’ vanuit de ver­schil­lende theo­lo­gische disciplines.

Wij fe­li­ci­te­ren Enno Dijkema met het behalen van de graad “Baccalaureato in Scienze Religiose” Magna cum Laude!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.