Verlenging affiliatie met de PUL

Pauselijke Lateraanse Universiteit

gepubliceerd: vrijdag, 25 oktober 2019

Sinds 2008 is het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut verbon­den aan de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Hierdoor kan het een erkende ker­ke­lijke oplei­ding in de gods­dienst­we­ten­schap­pen aanbie­den. Enige tijd gele­den legde onze stu­dent Enno Dijkema met succes het bac­ca­lau­reaats­exa­men af. Deze affliatie werd op 17 januari 2014 opnieuw voor een periode van vijf jaar verlengd.

Recente­lijk kregen we bericht van de bevoegde Con­gre­ga­tie in een schrijven van 11 ok­to­ber 2019 bericht dat de affiliatie opnieuw voor een periode van vijf jaar is verlengd. Deze verlen­ging getuigt van de inzet en toe­wij­ding van alle docenten, stu­den­ten en vrij­wil­li­gers en van de kwali­teit het onder­wijs en onder­zoek van onze docenten.

Wij willen daarom graag allen die betrokken zijn bij het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut van harte fe­li­ci­te­ren met deze erken­ning.

Jörgen Vijgen- Directeur

CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA

(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

Rescriptum

Congregati o de In­sti­tu­tio­ne Catholica (de Studiorum Institutis), lectis perpensisque Statutis Instituti Superioris Scientiarum Religiosarum, sub titulo Sancti Bonifatii, in oppido Vo­ge­len­zang (Bataviae) siti et a Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Lateranensis recti; ad normam Instructionis de Institutis Superioribus Scientiarum Religio­sarum eiusdem Congregationis die XXVIII mensis Iunii a.D. MMVIII emanatae recognitis, quae in eorundem Statutorum XLIII articulis definiuntur ac statuuntur rata habet et ad aliud quinquennium approbat (sanans quoque coniunctionem deficientem inter d. XVII m. Ianuarii et d. X m. Octobris a.D. MMXIX), iisque, ad quos pertinet, ut rite observentur praecipit; servatis de iure ser­vandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Romae, ex aedibus Congregationis de In­sti­tu­tio­ne Catholica (de Studiorum Institutis), die XI m. Octobris a.D. MMXIX.