Verlenging affiliatie met de PUL

Pauselijke Lateraanse Universiteit

gepubliceerd: vrijdag, 25 oktober 2019

Sinds 2008 is het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut verbonden aan de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit. Hierdoor kan het een erkende kerkelijke opleiding in de godsdienst­weten­schappen aanbieden. Enige tijd geleden legde onze student Enno Dijkema met succes het bac­ca­lau­reaats­examen af. Deze affliatie werd op 17 januari 2014 opnieuw voor een periode van vijf jaar verlengd.

Recentelijk kregen we bericht van de bevoegde Con­gre­ga­tie in een schrijven van 11 oktober 2019 bericht dat de affiliatie opnieuw voor een periode van vijf jaar is verlengd. Deze verlenging getuigt van de inzet en toe­wijding van alle docenten, studenten en vrij­wil­lig­ers en van de kwaliteit het onderwijs en onderzoek van onze docenten.

Wij willen daarom graag allen die betrokken zijn bij het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut van harte feliciteren met deze erkenning.

Jörgen Vijgen- Directeur

CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA

(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

Rescriptum

Congregati o de In­sti­tu­tio­ne Catholica (de Studiorum Institutis), lectis perpensisque Statutis Instituti Superioris Scientiarum Religiosarum, sub titulo Sancti Bonifatii, in oppido Vogelenzang (Bataviae) siti et a Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Lateranensis recti; ad normam Instructionis de Institutis Superioribus Scientiarum Religio­sarum eiusdem Congregationis die XXVIII mensis Iunii a.D. MMVIII emanatae recognitis, quae in eorundem Statutorum XLIII articulis definiuntur ac statuuntur rata habet et ad aliud quinquennium approbat (sanans quoque coniunctionem deficientem inter d. XVII m. Ianuarii et d. X m. Octobris a.D. MMXIX), iisque, ad quos pertinet, ut rite observentur praecipit; servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Romae, ex aedibus Congregationis de In­sti­tu­tio­ne Catholica (de Studiorum Institutis), die XI m. Octobris a.D. MMXIX.