Geslaagde virtuele Open Dag

En meer informatie over Het Bonifatiusinstituut

gepubliceerd: maandag, 4 mei 2020

Zater­dag 2 mei 2020 vond een online Open Dag van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut plaats via de live­stream van de Ka­the­draal Sint Bavo in Haar­lem. De Open Dag had na­tuur­lijk een heel ander karakter dan wanneer deze op De Tilten­berg gehou­den was tij­dens een gewone college­dag. Toch von­den veel mensen het een mooie erva­ring bleek uit reacties en uit een behoor­lijk aantal kijkers naar de live­stream.

De online Open Dag bood ook mooie kansen om het Boni­fa­tius­in­sti­tuut onder de aan­dacht te brengen. Zo kunnen belang­stel­len­den de Open Dag nakijken via een link naar het youtube-kanaal van de ka­the­draal. Het is de bedoeling dat in de loop van deze week op het kanaal van de ka­the­draal ook de afzon­der­lijke video's en powerpoint­pre­sen­ta­tie met in­for­ma­tie over de studie­moge­lijk­heden aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut beschik­king komen met daarbij ook de verhalen van enkele stu­den­ten over hun erva­ringen op het Instituut.

Video

College Mgr. Hendriks

Nu al be­schik­baar is een online college van Mgr. J.W.M. Hendriks waardoor belang­stel­len­den een indruk kunnen opdoen van een college aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut.

Intro­duc­tie door directeur J. Vijgen

Rond­lei­ding De Tilten­berg door vica­ris G. Bruggink

Ge­tui­ge­nissen van stu­den­ten

Nadere in­for­ma­tie

De powerpoint-pre­sen­ta­tie is be­schik­baar voor download:

Voor in­for­ma­tie kunt u zich wen­den tot de studieprefect Diederik Wienen:

Contact met stu­den­ten

De stu­den­ten die hun verhaal hiel­den, willen ook graag ant­woor­den op vragen van belang­stel­len­den. Ze zijn bereik­baar via e-mail:

Patrick Gunther (5e jaars) patrick@gunthertjes.eu
Lisette de Block (5e jaars) lisette@blockje.nl
Hein van Bon (2e jaars) hjvanbon.vbps@gmail.com