Overlijden van Gerard Wilkens sj

gepubliceerd: woensdag, 20 januari 2021

Vannacht is te Nijmegen de oud-spi­ri­tu­aal van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut, pater Gerard Wilkens sj, overle­den. Voor vele stu­den­ten, diakens en cate­chisten op de Tilten­berg heeft hij jarenlang de gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding ver­zorgd zoals hij dit ook op vele plaatsen in Neder­land gedaan heeft in alle dienst­baar­heid en be­schei­den­heid. Laten wij hem in dank­baar­heid toe­ver­trou­wen aan de Heer opdat hij moge rusten in vrede.

Een mooie ge­tui­ge­nis is tevens te lezen op Arsacal.nl, de web­si­te van Mgr. Jan Hendriks:

Pater Gerard Wilkens overle­den aan Corona

Spi­ri­tu­aal en leidsman van velen...

In de nacht van dins­dag op woens­dag 20 januari is pater Gerard Wilkens s.j. in het Radboud UMC overle­den. Hij was jarenlang een geliefde spi­ri­tu­aal van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut en leidde de jaar­lijkse retraite voor diakens en pries­ters. Ook was hij betrokken bij tal van ini­tia­tie­ven in katho­liek Neder­land.

Aqua Viva

Pater Wilkens woonde de laatste jaren in het huis van de Jezuïeten Aqua Viva in Nijmegen, waar ook pater Haye van der Meer woonde die ruim veer­tien dagen eer­der is overle­den. Hoewel hij de tach­tig was gepasseerd, was pater Wilkens nog zeer actief onder meer met het geven van retraites. De retraite voor dit jaar voor de pries­ters en diakens stond bij­voor­beeld al gepland.

Corona

Maar bij een onder­lig­gende kwaal waar hij goed mee heeft kunnen leven, kwam een Corona-besmet­ting. Enkele dagen voor zijn over­lij­den werd dui­de­lijk dat hij niet beter zou wor­den en heeft pater Wilkens de laatste sacra­menten ont­van­gen.

Mijn relatie tot pater Wilkens

Ik leerde pater Wilkens in 1972 kennen toen hij als pas gewijde pries­ter rector in Nunhem was en hij retraites en weeken­den in stilte leidde voor jongen die erover dachten pries­ter te wor­den. In de jaren erna was er met enige regelmaat contact en vele jaren is hij - na 1995 - m'n gees­te­lijk leidsman en biecht­va­der geweest. Vele malen heb ik retraite bij hem gedaan.

Zijn leven en werken

De ac­ti­vi­teiten die pater Wilkens ontplooide zijn legio. Zijn ini­tia­tief tot en inzet voor gezinspas­to­raal, Maria Mater­kringen en een Neder­landse editie van het tijd­schrift ‘Communio’ hebben veel betekend, evenals zijn be­trok­ken­heid bij het bestuur van het Katho­liek Nieuws­blad, de tal­loze retraites die hij heeft gegeven, zijn taak als spi­ri­tu­aal van het Groot­semi­narie Rolduc gedurende vele jaren (een aantal jaren samen met pater P. Penning de Vries sj), de diaken­oplei­ding van Rolduc, het volgen en bezoeken van de jonge pries­ters en diakens, spi­ri­tu­aal van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, de be­ge­lei­ding van ver­schil­lende klooster­ge­meen­schappen en zo zal er zeker nog veel meer te noemen zijn. Zeer velen hebben veel gehad aan de per­soon­lijke gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding die hij gaf, met diepgang en in trouw aan de kerk en de geest van de heilige Ignatius, stichter van de Jezuïeten, maar ook met een grote opgewekt­heid, reali­teitszin en begrip voor mensen en omstan­dig­he­den.

Dank!

Dit is een moment van dank voor het vele goede werk dat pater Gerard Wilkens tot meer­dere eer van God en tot heil van mensen heeft gedaan. We gedenken hem in onze gebe­den en de heilige Mis en ik hoop dat hij voor ons een voor­spre­ker in de hemel zal zijn.

De uit­vaart zal in besloten­heid plaats­vin­den, waar­schijn­lijk aanstaande woens­dag.

+ Mgr. J. Hendriks