Studeren aan het Bonifatiusinstituut

Om je geloof te verdiepen en/of je voor te bereiden op een functie in de kerk

gepubliceerd: vrijdag, 23 juli 2021

Bonifatiusinstituut Studiegids 2021-2022Heb je belang­stel­ling voor een studie theo­lo­gie en wil je je geloof verdiepen? Dan is een studie aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut iets om te over­we­gen. Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een deel­tijd­oplei­ding, geves­tigd op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang, waar de colleges voor­na­me­lijk op zater­da­gen geor­ga­ni­seerd wor­den.

In­for­ma­tie over het Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Veel stu­den­ten stu­de­ren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut om hun geloof te verdiepen en om meer kennis over het geloof op te doen. Daar­naast biedt de oplei­ding goede moge­lijk­he­den om met anderen over zaken van studie en geloof te spreken. De studie­da­gen wor­den be­gon­nen met het getij­den­ge­bed en een eucha­ris­tie­vie­ring en in de mid­dagpauze is er een ge­za­men­lijke warme lunch. De oplei­ding staat open voor mannen en vrouwen, er stu­de­ren ongeveer evenveel vrouwen als mannen.

De stu­den­ten komen van ver­schil­lende bis­dom­men, vanwege de lig­ging van De Tilten­berg zijn er naast stu­den­ten uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met name ook veel stu­den­ten uit het bisdom Rotter­dam (de Tilten­berg ligt precies op de grens met het bisdom Rotter­dam).

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut gaat uit van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en is voor het bisdom be­lang­rijk, omdat er toe­koms­tige diakens en cate­chisten theo­lo­gie kunnen stu­de­ren. De laatste jaren zijn er ook stu­den­ten, die een beroep hebben, maar zich op het pries­ter­schap oriënteren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Meestal maken ze als ze besluiten pries­ter te wor­den na een paar jaar als ze wat ver­der zijn met de studie en hun ori­ën­ta­tie de overstap naar het semi­na­rie.

Naast een volle­dige studie biedt het Boni­fa­tius­in­sti­tuut ook gelegen­heid je via cursussen in allerlei on­der­wer­pen te verdiepen. Het is een vaste traditie cursussen op het gebied van de liturgie te or­ga­ni­se­ren, daar­naast komen allerlei actuele on­der­wer­pen aan de orde in de cursussen. Op de web­si­te van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut komt meer in­for­ma­tie over de cursussen die we in het seizoen 2021 - 2022 or­ga­ni­se­ren.

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Kom naar het Boni­fa­tius­in­sti­tuut om samen met anderen te stu­de­ren en je leven te verrijken.

Belang­stel­ling of meer weten? Neem dan contact op met Diederik Wienen, de studieprefect van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Meer in­for­ma­tie vindt u op deze web­si­te.