Studiegids Bonifatiusinstituut 2022/2023

gepubliceerd: dinsdag, 26 juli 2022

Studiegids Bonifatiusinstituut 2022/2023De voor­be­rei­dingen voor het nieuwe college­jaar lopen. Een be­lang­rijk moment is dat we de nieuwe studiegids kunnen presen­te­ren voor het studie­jaar 2022/2023. De eerste college­dag zal plaats­vin­den op zater­dag 3 sep­tem­ber op De Tilten­berg.

Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een ker­ke­lijk hoger instituut voor gods­dienst­weten­schappen en biedt op deze wijze een moge­lijk­heid om theo­lo­gie te stu­de­ren aan mensen die volle­dig werk­zaam zijn. Daar­naast wordt een gees­te­lij­ke vor­ming gebo­den door het ge­za­men­lijk gebed en Eucha­ris­tie, door gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding, retraites en be­zin­nings­da­gen.

De studiegids biedt aan de (nieuwe) stu­den­ten een over­zicht over de vakken, het studierooster en andere prak­tische aan­ge­le­gen­heden.

Wanneer u belang­stel­ling heeft voor een studie theo­lo­gie aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut kunt u contact opnemen met de studieprefect Diederik Wienen via zijn e-mail­a­dres dwienen@tilten­berg.org. Hij zal dan na zijn vakantie (die tot woens­dag 17au­gus­tus duurt) contact met u opnemen.