Opening nieuw studiejaar

Zaterdag 3 september - 9.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang

gepubliceerd: woensdag, 24 augustus 2022

Op zater­dag 3 sep­tem­ber 2022 begint op De Tilten­berg het nieuwe studie­jaar van het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Na de zomer­va­kan­tie hopen we met frisse moed de draad van de studie weer op te pakken. De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. J.W.M. Hendriks, zal het college­jaar openen door om 9.00 uur voor te gaan in de Eucha­ris­tie­vie­ring. Daarna vindt de eerste college­dag plaats.

Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Veel stu­den­ten stu­de­ren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut om hun geloof te verdiepen en om meer kennis over het geloof op te doen. Daar­naast biedt de oplei­ding goede moge­lijk­he­den om met anderen over zaken van studie en geloof te spreken. De studie­da­gen wor­den be­gon­nen met het getij­den­ge­bed en een eucha­ris­tie­vie­ring en in de mid­dagpauze is er een ge­za­men­lijke warme lunch. De oplei­ding staat open voor mannen en vrouwen, er stu­de­ren ongeveer evenveel vrouwen als mannen.

Wie komen er?

De stu­den­ten komen van ver­schil­lende bis­dom­men. Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut gaat uit van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en is voor het bisdom be­lang­rijk, omdat er toe­koms­tige diakens en cate-chisten theo­lo­gie kunnen stu­de­ren. De laatste jaren stu­de­ren er ook stu­den­ten, die een beroep hebben, maar zich op het pries­ter­schap oriënteren. Meestal maken ze als ze besluiten pries­ter te wor­den na een paar jaar als ze wat ver­der zijn met de studie en hun ori­ën­ta­tie de overstap naar het semi­na­rie.

Cursussen

Naast een volle­dige studie biedt het Boni­fa­tius­in­sti­tuut ook gelegen­heid via cursussen zich in allerlei on­der­wer­pen te verdiepen. Het is een vaste traditie cursussen op het gebied van de liturgie te or­ga­ni­se­ren, daar­naast komen allerlei actuele on­der­wer­pen aan de orde in de cursussen. Op de web­si­te van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut komt meer in­for­ma­tie over de cursussen die we in het seizoen 2022 - 2023 or­ga­ni­se­ren.

Aanmel­den

Voor mensen die in­te­res­se hebben in een studie theo­lo­gie is het nog moge­lijk zich op te geven voor deze deel­tijdstudie. Neemt u dan contact op met de studieprefect, drs. Diederik Wienen: