Licentiaat voor Bas Leijtens

gepubliceerd: vrijdag, 7 oktober 2022

Op woens­dag 5 ok­to­ber mocht Bas Leijtens, diaken van het bisdom ’s-Hertogen­bosch, zijn studie succes­vol afron­den. Nadat hij eer­der aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut het Bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen had behaald, mocht hij nu het laatste puzzel­stukje leggen voor het behalen van de groot Licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen.

Het sluit­stuk bestond in de ver­de­di­ging van zijn licentiaatsthesis ten overstaan van de lector Dr. Matthieu Wagemaker osb en de conlectores Drs. Diederik Wienen en rector Jeroen de Wit STL.
De thesis heeft als titel “De Troos­ten­de Moeder­kerk. Op welke manier kan de chris­te­lijke Kerk nog troost bie­den aan de gese­cu­la­ri­seerde, in­di­vi­duele mens?”.

Vanuit ver­schil­lende disciplines heeft Dhr. Leijtens deze vraag bestu­deerd. Naast een studie van het begrip ‘troost’ kwam de filo­so­fie aan bod (en met name Alain de Botton), psycho­lo­gisch inzichten (en met name Viktor Frankl) en tot een pas­to­raal-theo­lo­gisch gedeelte (met o.a. Henri Nouwen) en een focus op de sacra­menten van zie­ken­zal­ving en biecht. De thesis bevat ook een zelfge­voerd impressie­on­der­zoek.

Wij wensen Licentiaat Bas Leijtens veel succes in zijn pas­to­raal werk!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.