Drie studenten leggen baccalaureaatsexamen af

gepubliceerd: zaterdag, 21 oktober 2023

Voor het Boni­fa­tius­in­sti­tuut was don­der­dag 19 ok­to­ber jl. een be­lang­rijke dag. Drie stu­den­ten deden die dag hun bac­ca­lau­reaats­exa­men en sloten daar­mee hun studie aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut af: Lisette de Block, Evert Florijn en Patrick Gunther pre­sen­teer­den en verde­dig­den hun scriptie en gingen in op vragen over theo­lo­gische thema’s, waarop ze zich had­den voor­be­reid.

Lisette de Block was in haar scriptie op zoek gegaan naar de stichter van de orde der norber­tijnen (of praemonstratenzers), de scriptie biedt bovendien een ka­rak­te­ris­tiek van deze orde, waar­van de leden vanwege hun habijt in de volksmond ook wel witheren heten. Evert Florijn onder­zocht de byzan­tijnse liturgie en gaf daar­van de his­to­rische ont­wik­ke­lingsgang en een analyse van de bete­ke­nis van de rituelen in deze liturgie. Patrick Gunther onder­zocht vanuit de hui­dige aan­dacht voor de missio­naire pa­ro­chie in of (met name de aca­de­mische) preken van Thomas van Aquino al missio­nair van karakter waren en of wij daar in onze context dan ons voor­deel mee kunnen doen.

De kan­di­da­ten had­den zich uits­te­kend voor­be­reid en pre­sen­teer­den hun onder­zoek met verve. Daar­naast ging Lisette de Block in op het gelote thema ‘missie’, Patrick Gunther op het thema ‘waar­heid’ en Evert Florijn op het thema ‘cultus/ere­dienst’. Zij lieten daarbij zien dat ze in staat waren de ver­schil­lende theo­lo­gische vak­ge­bie­den waar ze zich in de loop van de studie in hebben verdiept te integreren in hun ant­woor­den.

De examen­com­mis­sie kon in alle drie de gevallen tot een posi­tief oor­deel komen. Dit leidde bij Lisette de Block en Patrick Gunther tot het mooie judicium ‘magna cum laude’ (‘met veel lof’) en in het geval van Evert Florijn zelf tot het judicium ‘summa cum laude’ (‘met de hoogste lof’).

Voor zowel de kan­di­da­ten als voor het Boni­fa­tius­in­sti­tuut is de exa­mensessie reden voor tevre­den­heid en dank­baar­heid. Maar ook voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam was het een mooie mid­dag: Lisette de Block bereidt zich voor op de zen­ding als cate­chiste en Evert Florijn en Patrick Gunther berei­den zich voor op de diaken­wij­ding op zater­dag 18 no­vem­ber in de ka­the­draal in Haar­lem. Van harte proficiat voor de drie kan­di­da­ten: Lisette, Evert en Patrick!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.